Published: 2019-04-10 22:50:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS SILVANO FASHION GROUP Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi ka SFG) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 3. mail 2019.a algusega kell 10:00, mis toimub hotellis Hilton Tallinn Park konverentsisaalis “Atlantic City”, aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Eesti.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09:30 koosoleku toimumise kohas.

I PÄEVAKORD

Vastavalt SFG nõukogu 22. märtsil 2019.a otsusega on kinnitatud alljärgnev aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

  1. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a kasumi jaotamine;
  3. Nõukogu liikme Ants Susi nõukogust tagasikutsumine;
  4. Uue nõukogu liikme Triin Nellis valimine;
  5. Nõukogu liikmete tasustamine;
  6. Põhikirja muutmine;
  7. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine.

II JUHATUSE JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD

SFG juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele seoses päevakorraga järgmised ettepanekud:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta aruanne.

2. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a kasumi jaotamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasumiks 10 796 000.- eurot;
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2018.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.;
2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 17.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.
2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:

2.3.3. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019;

2.3.4. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019;
2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3.     Nõukogu liikme Ants Susi nõukogust tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek:
3.1.  Kutsuda Ants Susi SFG nõukogust tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019

4.     Uue nõukogu liikme Triin Nellis valimine

Nõukogu ettepanek:
4.1. Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.

5.     Nõukogu liikmete tasustamine

  1. Muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:
  • nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
  • nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).

6. Põhikirja muutmine

Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

6.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.“. 
6.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale teatele lisatud redaktsioonis.

7. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

7.1. SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.

7.2.  SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018. a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.
 
7.3. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse

17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.
III KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 25. aprill 2019.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet SFG tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju SFG huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta ning üldkoosolekule esitatavate muude dokumentidega (sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega) saab tutvuda alates üldkoosolekust teatamisest kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas aadressil Tulika 15/17, Tallinn, tööpäeviti kella 10.00-st kuni 15.00-ni (Eesti aja järgi).
Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ning füüsilisest isiku aktsionäri esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja kirjaliku volikirja.
Äriseadustiku § 294ˡ kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid, s.h eelmise majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, nõukogu aruanne, otsuste eelnõud päevakorrapunktide kohta, andmed aktsiaseltsi aktsiate ja nendega seotud hääleõiguste kohta üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval ja volikirjade blanketid on avaldatud ka Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com.  
Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:-  füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal – kirjalik volikiri; – juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri.
Kui välislepingust ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlkega.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 15.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressile AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, Tallinn, 10613 hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneva

tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi).
Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Jarek Särgava (e-post: info@silvanofashion.com; telefon +372 6845 000).

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com

Manus


SFG pohikirja redaktsioon kinnitamiseks uldkoosolekul.pdf