Avaldatud: 2016-03-29 08:00:00 CEST
LHV Group
Korralise üldkoosoleku kutse

AS-i LHV Group teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 20. aprillil 2016.a. algusega kell 13:00 (GMT+2), Swissôtel konverentsisaalis nimega „Ballroom 3“ (Tornimäe 3, 10145 Tallinn, 6. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Registreerimisega samaaegselt pakutakse ka lõunasööki.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 13. aprill 2016.a. kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus).

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 17. aprill 2016.a. kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus’e (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 16. märtsi 2016.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

1.            2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Grupi 2015.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2.            2015.a. majandusaasta kasumi jaotamine

2015.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 13 706 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 685 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13 021 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

3.            Ülevaade 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest

Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest.

4.    Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas

4.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali tingimuslikult kuni 2 000 000 euro võrra kuni 2 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel, mille tulemusena on Grupi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 25 356 005 eurot, järgmistel tingimustel:

(i)             aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk – aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas;

(ii)            aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks õigustatud isikute ring – uute aktsiate suhtes korraldatakse avalik pakkumine;

(iii)           aktsia väljalaskehind – ühe lihtaktsia fikseeritud hind on 6,95 eurot, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 5,95 eurot ülekurss;

(iv)          märkimisõiguse kasutamise aeg – kavandatav märkimisõiguse kasutamise aeg on 02.05.2016 – 16.05.2016, kuid sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel õigus märkimisõiguse kasutamise aega muuta, pikendada või lühendada;

(v)           aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise otsustab juhatus kooskõlas üldkoosoleku otsusega;

(vi)          uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;

(vii)         välistada Grupi aktsionäride märkimise eesõigus Grupi aktsiakapitali suurendamisel kooskõlas käesoleva otsusega.

4.2. Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine ning kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas, kusjuures Grupi aktsiad võib noteerida ka juhul, kui avalik pakkumine ebaõnnestub või tühistatakse tervikuna või osaliselt.

5.            Dividendipoliitika heakskiitmine

Kiita heaks Grupi dividendipoliitika üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2015. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2015. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, dividendipoliitika ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 17. aprill 2016 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05. aprill 2016.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17. aprill 2016 kell 23:59.

         Lugupidamisega
         
         Erkki Raasuke
         AS LHV Group juhatuse liige