English Estonian
Avaldatud: 2021-08-31 09:32:04 CEST
Trigon Property Development
Poolaastaaruanne

2021. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2021 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 16,3 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.


2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline kinnistu hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta teises kvartalis müüdi 0,89 hektariline kinnistu hinnaga 205 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.


Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2021 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

 

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2021. aasta esimese poolaasta puhaskasum 120 676 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,02689 eurot.

 

Seisuga 30.06.2021 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 652 286 eurot. Ühingu omakapital oli 2 612 330 eurot, mis moodustas 98,49% bilansimahust.

 

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.06.202131.12.2020
Raha1 163 792146 890
Nõuded ja ettemaksud4 847789
Käibevara kokku1 168 639147 679
Kinnisvarainvesteeringud1 483 6472 350 000
Põhivara kokku1 483 6472 350 000
AKTIVA KOKKU2 652 2862 497 679
Võlad ja ettemaksed39 9566 325
Lühiajalised kohustused kokku39 9566 325
Kohustused kokku39 9566 325
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-200 288-321 264
Omakapital kokku 2 612 3302 491 354
PASSIVA KOKKU2 652 2862 497 679

 

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2021 6 kuud2020 6 kuud
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist160 5404 405
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-4 001-6 335
Brutokasum/-kahjum156 5391 930
Üldhalduskulud-35 707-8 646
Muud äritulud1000
Ärikasum/-kahjum120 932-10 576
Neto finantstulu (-kulu)447
PERIOODI PUHASKASUM/-KAHJUM120 976-10 569
PERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM120 976-10 569

 

 

Rando Tomingas

Juhatuse liige

+372 667 9200

Manus2021 II kv vahearuanne EST.pdf