Avaldatud: 2021-06-04 16:22:45 CEST
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavaliku pakkumise tingimused

TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitas investoreid 07.05.2021 börsiteatega (mida on parandatud vastavalt 18.05.2021 parandusteatele), et on kavandamas allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni mahus kuni 3 500 000 EUR. Käesolevaga teavitab PRFoods täiendavalt, et kooskõlas PRFoods nõukogu 14.05.2021 otsustega, millega PRFoods nõukogu kiitis heaks nimetatud emissiooni põhitingimused, ja arvestades PRFoods aktsionäride üldkoosoleku poolt 24.05.2021 vastu võetud otsuseid, millega muu hulgas anti PRFoods nõukogule volitus suurendada PRFoods aktsiakapitali viidatud emissiooni realiseerimiseks, on PRFoods juhatus vastavalt oma 24.05.2021, 31.05.2021 ja 04.06.2021 otsustele läbi viimas allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavalikku pakkumist, kusjuures PRFoods juhatuse 04.06.2021 otsuste kohaselt kestab allutatud konverteeritavate võlakirjade pikendatud märkimisperiood kuni 14.06.2021 kl 17:00 (Eesti aja järgi).

Viidatud emissiooni raames emiteerib PRFoods kuni 350 allutatud konverteeritavat võlakirja, nimiväärtuse ja emissioonihinnaga 10 000 EUR võlakirja kohta, lunastustähtajaga 01.10.2025 ning intressimääraga 7% kalendriaastas. Allutatud konverteeritavatest võlakirjadest tulenevad maksekohustused on PRFoods pankroti ja likvideerimise korral allutatud teistele PRFoods allutamata maksekohustustele, mistõttu kohalduvad allutatud konverteeritavate võlakirjade suhtes limiteeritud ennetähtaegse lunastamise õigused. Allutatud konverteeritavate võlakirjade konverteerimist PRFoods aktsiateks on PRFoods nõukogu poolt 14.05.2021 otsuste raames kinnitatud fikseeritud konverteerimishinnaga 0,34 EUR võimalik taotleda kaks korda kalendriaastas fikseeritud kuupäevade (01.04 ja 01.10) eel. Allutatud konverteeritavad võlakirjad võidakse noteerida Nasdaq Tallinna börsil või First North alternatiivturul.

Nagu PRFoods oma 07.05.2021 börsiteates (mida on parandatud vastavalt 18.05.2021 parandusteatele) selgitas, on PRFoods poolt läbiviidav allutatud konverteeritavate võlakirjade emissioon suunatud PRFoods kapitalistruktuuri parendamisele (muuhulgas olemasolevate laenude refinantseerimisele, käibekapitali tugevdamisele ja kalakasvatuse investeeringute finantseerimisele) ning COVID-19 poolt põhjustatud negatiivsete mõjude sujuvamale ning kiiremale ületamisele ettevõtte ja selle tütarühingute poolt algaval 2021/2022 majandusaastal.

PRFoods allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavalik pakkumine on suunatud üksnes Eesti ja välisriigi kutselistele investoritele (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 ja direktiivi 2014/65/EL tähenduses), mistõttu ei koostata ega avalikustada pakkumisega seoses avaliku pakkumise prospekti. Oma soovist ja valmidusest toetada PRFoods kapitalistruktuuri allutatud konverteeritavate võlakirjade märkimise teel on teiste hulgas  PRFoods-le teada andnud PRFoods aktsionär Amber Trust II S.C.A, kes märkimise raames tasaarvestab ka oma 14.07.2017 sõlmitud 1 500 000 EUR suurusest investeerimislaenulepingust tulenevad nõuded PRFoods vastu.

Kutselised investorid saavad allutatud konverteeritavate võlakirjade märkimisavaldusi esitada kuni märkimisperioodi lõpuni vastavalt PRFoods allutatud konverteeritavate võlakirjade 24.05.2021 kinnitatud tingimustele ja 04.06.2021 kinnitatud lõplikele tingimustele, millega on võimalik tutvuda pöördudes PRFoods juhatuse või AS Redgate Capital kui allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni finantsnõustaja poole. Allutatud konverteeritavate võlakirjade jaotamise investoritele otsustab PRFoods juhatus pärast märkimisperioodi lõppu vastavalt eelmises lauses viidatud tingimustele. Allutatud konverteeritavate võlakirjade eeldatav väljalaskekuupäev on 22.06.2021.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee