English Estonian
Avaldatud: 2022-06-28 17:16:39 CEST
Elmo Rent
Korralise üldkoosoleku otsused

ELMO Rent AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ELMO Rent AS-i (edaspidi nimetatud kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28.06.2022 algusega kell 15.00 Tallinnas Öpiku Konverentsikeskuse (Valukoja 8, II korrus) koosolekusaalis Universum. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati 6. juunil 2022 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5d4e859c9f305cdee9b858b93d872bc9&lang=et), Aktsiaseltsi koduleheküljel (https://elmorent.ee/investeeri/) ning ajalehes „Postimees“. Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 16.41. Üldkoosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud 1 791 624 häält, mis moodustas kokku 72,94% aktsiatega määratud häältest  ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

 

Üldkoosoleku otsused:

1.   2021. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Aktsiaseltsi 2021.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 100% üldkoosolekul esindatud häältest.

 

2.   Kahjumi katmise ettepanek 

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada 2021. majandusaasta kahjum -308 528 eurot. Kanda 2021. majandusaasta kahjum akumuleerunud kahjumi koosseisu ning katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Otsuse poolt anti 100% üldkoosolekul esindatud häältest.

 

3.   Nõukogu liikmete tagasikutsumine 

Vastuvõetud otsus:

Kutsuda alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Taavi Laur ja Enn Laansoo.

Otsuse poolt anti 100% üldkoosolekul esindatud häältest.

 

4.   Nõukogu liikmete valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeteks alates 29. juunist 2022 viieaastaseks perioodiks Margot Roose (isikukood 47602070214) ja Peeter Raudsepp (isikukood 37005242729).

Otsuse poolt anti 100% üldkoosolekul esindatud häältest.

 

5. Nõukogu liikmete tasu ja tasustamise korra määramine

Vastuvõetud otsus:

Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava igakuise tasu suuruseks 500 eurot (neto) ja nõukogu esimehele 750 eurot (neto). Tasu makstakse nõukogu liikmete arvelduskontodele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Otsuse poolt anti 100% üldkoosolekul esindatud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse ELMO Rent AS koduleheküljel www.elmorent.ee/investeeri  hiljemalt 29.06.2022. 

 

Allan Leppikson

Juhatuse liige

allan@elmorent.ee