Avaldatud: 2014-06-11 13:30:00 CEST
Järvevana
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, Eesti, 2014-06-11 13:30 CEST --

11. juunil 2014. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

   (i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
  (ii)
katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi
        arvel;
 (iii)
dividende mitte maksta.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:   

Otsustati pikendada nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 11. juunini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.

Otsustati valida aktsiaseltsi nõukogu täiendavateks liikmeteks Lauri Mõisja ja Mihkel Mugur, kelle ametiaeg kestab kuni 11. juunini 2017.

Otsustati jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud AS-i Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

Uute nõukogu liikmete lühitutvustus:

Lauri Mõisja

Lauri Mõisja töötab alates 2001. aastast AS-is Merko Ehitus Eesti objektijuhina. Lauri Mõisja ei kuulu äriühingute juhtorganitesse. Lauri Mõisjale kuulub 10 009 AS Järvevana aktsiat.

Mihkel Mugur

Mihkel Mugur töötab alates 2004. aastast AS-is Merko Ehitus Eesti juristina ja hiljem õigusdirektorina. Mihkel Mugur on AS-i Merko Infra nõukogu liige, AS-i Riverito nõukogu liige, OÜ Cismed juhatuse liige ning OÜ Sarmander juhatuse liige. Mihkel Mugurile kuulub OÜ Cismed kaudu 77 090 AS Järvevana aktsiat.

4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2014.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2014.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.


Toomas Annus
Juhatuse liige
680 5400
toomas.annus@merko.ee