English Lithuanian
Paskelbta: 2020-11-12 10:15:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, 2020 m. lapkričio 12 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. 

1. Nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti: 

1.1. Judith Buss (asmens duomenys neskelbiami); 

1.2. Bent Christensen (asmens duomenys neskelbiami). 

2. Nustatyti, kad išrinkti nepriklausomi AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui. 

3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama). 

4. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama). 

5. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams 75 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje, tačiau ne didesnį nei ¼ (viena ketvirtoji) AB „Ignitis grupė“ generaliniam direktoriui mokamo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio (pagrindinės atlygio dalies neatskaičius mokesčių). 

6. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais. 

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgrupe.lt ir Bendrovės buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. 

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija 

Artūras Ketlerius 

+370 620 76076 

arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 

Ainė Riffel-Grinkevičienė 

+370 643 14925 

aine.riffel@ignitis.lt 

Priedai


Konfidencialios informacijos apsaugos sutarties salygos.pdf
Sutarties del nepriklausomo stebetoju tarybos nario veiklos salygos.pdf