Paskelbta: 2016-04-08 16:11:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

2016-04-29 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2016 m. balandžio 29 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. konsoliduoto metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2015 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Sprendimo projektas: Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti  bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2015 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymą taip: 

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 metų pabaigoje 10,518
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2014 metus 836
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 87
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 9,595
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -83
7) Pervedimai iš rezervų 169
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 9,681
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0.454
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9,681

 5 darbotvarkės klausimas – Dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2017 m. balandžio 28 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

 6 darbotvarkės klausimas – Dėl bendrovės audito įmonės rinkimo 2016, 2017 ir 2018 metams ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.

 Sprendimo projektas:

1) Bendrovės 2016, 2017 ir 2018 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito įmonę KPMG Baltics, UAB.
2) Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su KPMG Baltics, UAB ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.

7 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

Sprendimo projektas: Audito komiteto nepriklausomu nariu siūloma išrinkti Aušrą Lobinienę, Tauragės Kredito Unijos Vidaus audito tarnybos vadovę.

         Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102


Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys 2015.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys 2015.pdf