Paskelbta: 2019-05-09 08:53:23 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kauno r., 2019-05-09 08:53 CEST --    2018 Gegužes 9 dieną įvykusiame AB East West Agro visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Sprendimas (1):
Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už 2018 metus.
Sprendimas (2):
Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus.
Sprendimas (3):
Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už 2018 metus taip:
(a)       Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 551 663 EUR;
(b)       Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 929 930 EUR;
(c)       Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;
(d)       Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;
(e)       Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;
(f)        Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 481 593 EUR;
(g)       Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 37 500 EUR;
(h)       Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;
(i)         Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;
(j)         Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;
(k)       Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR;
(l)         Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;
(m)      Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 1 444 093 EUR.
Sprendimas (4):
Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su aukščiau minima audito įmone.

 

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt