Estonian
Avaldatud: 2022-09-13 13:32:10 CEST
Hagen Bikes Holding
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Hagen Bikes Holding AS erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Hagen Bikes Holding AS (registrikood 16358778; aadress Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kopli tee 1/2-5, 75312) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku neljapäeval, 29.09.2022 kell 11:00 Hagen Bikesi ruumides Tartu mnt 173, Peetri 75312. Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 29.09.2022 kell 9:45 koosoleku toimumiskohas. Palume aktsionäridel saabuda varuga, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21.09.2022 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg

Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hagen Bikes Holding AS kodulehel https://hagenbikes.com/pages/investor-relations. Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga e-posti aadressil info@hagenbikes.com hiljemalt 28.09.2022 kella 16:00-ks.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks

  1. Audiitori valimine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Valida 2022. ja 2023. aasta majandusaastaks Hagen Bikes Holding ASi audiitoriks senine audiitor Audit & Consult OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

 

  1. 12.11.2021 kinnitatud optsiooniprogrammi (optsiooniprogrammi maht: 89 575 aktsiat) puudutava 12.11.2021 Hagen Bikes Holding AS aktsionäri otsuse muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Muuta 12.11.2021 Hagen Bikes Holding AS aktsionäri otsust selliselt, et 12.11.2021 Hagen Bikes Holding AS aktsionäri otsuse punktis 5 märgitud optsioonide realiseerimise hinnaks määratakse 0,1 eurot aktsia kohta (senise hinna, 2,64 eurot aktsia kohta, asemel). Muud optsioonprogrammi tingimused jäävad samaks.

 

  1. Hagen Bikes Holding AS ärinime muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Muuta aktsiaseltsi ärinime selliselt, et uueks ärinimeks saab Hagen Bikes AS.

 

  1. Hagen Bikes Holding AS põhikirja muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Tulenevalt ärinime muutmisest kinnitada uus põhikiri muudetud ärinimega.

Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine

Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade; majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek; juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja audiitori esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta; aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval; blanketid, mida tuleb kasutada volituse alusel hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav Hagen Bikes Holding AS kodulehel aadressil https://hagenbikes.com/pages/investor-relations. Viidatud aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe Äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja lg-s 21 ning § 2931 lg-s 4 toodud aktsionäride õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@hagenbikes.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse koduleheküljel.

Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest teatamise korra kohta

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Hagen Bikes Holding AS-i informeerida hiljemalt enne erakorralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil info@hagenbikes.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt enne erakorralise üldkoosoleku algust edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise erakorral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne erakorralise üldkoosoleku algust e-posti aadressile info@hagenbikes.com.

Üldkoosolekul osalejate registreerimine

Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise erakorral selle originaal.

Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne erakorralise üldkoosoleku toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.

 

         Kaspar Peek
         Hagen Bikes Holding AS
         Juhatuse liige
         Tel: +372 56 88 62 33
         E-mail: kaspar@hagenbikes.com


HagenBikesAS.uus-pohikiri.06-06-2022.docx
HagenBikesHoldingAS.haaletussedel.06-06-2022.docx
HagenBikesHoldingAS.teave-aktsionari-oigustest.06-06-2022.docx
HagenBikesHoldingAS.juhatuse-otsuse-eelnoud.06-06-2022.docx
HagenBikesHoldingAS.volikiri-haaletamiseks.06-06-2022.docx