English Estonian
Avaldatud: 2022-11-21 06:00:00 CET
TextMagic
Börsiteade

TextMagic AS aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

TextMagic AS (registrikood 16211377, edaspidi „Selts“) juhatus edastab käesoleva aktsionäride otsuse eelnõu eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Seltsi aktsionäride järgmise otsuse:

1. Uue nõukogu liikme valimine

Otsuse eelnõu:

  1. Aktsionärid otsustavad nõukogu liikme kohalt tagasi kutsuda Iryna Avdus-e, isikukood 48708190116. 
  1. Aktsionärid otsustavad nimetada uueks nõukogu liikmeks Siim Vips, isikukood 37901110280, kelle volitused nõukogu liikmena algavad 15.12.2022 ja kestavad tähtajaga viis aastat. 
  1. Määrata nõukogu liikme tasustamise kord vastavalt nõukogu liikmega sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatuse liikmele Priit Vaikmaale õigus vastava lepingu sõlmimiseks. Seltsi juhatuse liikmel Priit Vaikmaal on õigus määrata nõukogu liikme lepingu tingimused (sealhulgas tasu suurus ja selle maksmise tingimused) omal äranägemisel, pidades silmas Seltsi huve.

Hääletamise kord ja juhised

Otsuse eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud Seltsi kodulehel https://investor.textmagic.com/

Küsimused seoses otsuse eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Seltsi e-posti aadressile investor@textmagic.biz hiljemalt 24.11.2022 kell 23:59.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 21.11.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

(i)         hääletada saab alates 21.11.2022 kella 12:00-st kuni 28.11.2022 kella 12:00-ni (GMT+2);

(ii)        hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm asub https://investor.textmagic.com/, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;

(iii)       elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile investor@textmagic.biz ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;

(iv)       paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile investor@textmagic.biz ja hääletussedeli originaali postiga Seltsi peakontori aadressile Mõisa tn 4, 13522 Tallinn, Harju maakond selliselt, et see saabuks hiljemalt 28.11.2022 kell 12:00 (GMT+2);

(v)        kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm asub https://investor.textmagic.com/;

(vi)       kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.  

Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.  

Hääletustulemused avaldab juhatus börsiteatena ja Seltsi kodulehel kooskõlas äriseadustiku § 2991 lõikega 6.

Käesolevatele otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 – Hääletussedel 

Lisa 2 – Volikirja vorm

 

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Priit Vaikmaa
TextMagic AS tegevjuht
investor@textmagic.biz

 


Lisa 1 Haaletussedel.docx
Lisa 2 Volikiri.docx