Published: 2019-04-18 21:23:57 CEST
VEF Radiotehnika RRR
Akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 29.aprīlī lēmumu projekts.

                                 Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās

                                       akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 29.aprīlī

                                                        lēmumu projekts.

                                                                

Dienas kārtībā:

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

 Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības  Valdes ziņojumu.

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

Ar  ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības  Padomes ziņojumu.

3.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem

 Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības  revīzijas komitejas ziņojumu  par 2018.gada darbības rezultātiem.

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar  ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada pārskata apstiprināšana

Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada pārskatu .

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada peļņas sadale.

 Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

2018. gada zaudējumus plānots  segt  ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultāta gūtiem ieņēmumiem.

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar ............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada darbības plānu un budžetu (aprēķini norādīti EUR, bez PVN).

1 Ieņēmumi 110480
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas 100500
1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem        9980
2. Ražošanas izmaksas, t.sk      73335
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi 50792
2.2. Nolietojums 8398
2.3. Darba alga ar nodokli. 9050
2.4.Komunālie pakalpojumi 5095
3. Bruto peļņa 37145
4. Pārdošanas izmaksas 1199
5. Admin. izmaksas     15206
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības 20740
7. Procentu maksājumi 9252
8.Peļņa pirms nodokļiem 11488

 

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2019.gadam.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

Ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2019.gadam revidentu SIA “Grant Thornton Baltic ”, Reģ. Nr. 50003619401 (sertifikāts Nr. 155) un noteikt atlīdzību …...........EUR.

9. AS ”VEF Radiotehnika RRR”  organizātoriskās struktūras optimizācija un pilnveidošana.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Aktīvu pārvaldītāju pārdale, ar iespējamu meitas sabiedrības izveidošanu, resursu optimizēšanai.

10.AS”VEF Radiotehnika RRR” nosaukumu maiņa

Ar  ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības  jauno  nosaukumu: AS “VEF Audio”

11. Citi jautājumi

 

Sapulces vadītājs                                

Sekretāre