English Lithuanian
Paskelbta: 2024-04-30 20:46:31 CEST
AUGA group, AB
Metinė informacija

AUGA group, AB paskelbė Konsoliduotąjį metinį pranešimą

AUGA group, AB, kodas 126264360, adresas Konstitucijos pr. 21C, (toliau – Bendrovė) paskelbė Bendrovės konsoliduotąjį metinį pranešimą, konsoliduotąsias bei atskirąsias finansines ataskaitas ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., taip pat ir ataskaitinio laikotarpio tvaraus verslo ataskaitą (pridedama).

Audituotos 2023 metų AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau - Grupė) pajamos siekė 77,44 mln. Eur (81,41 mln. Eur pajamos skelbtos tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d., toliau – neaudituoti duomenys). Grupės pajamos buvo koreguotos eliminuojant visas metines 2023 m. parduotos Grybai LT kooperatinės bendrovės pajamas.

Grupė patyrė 18,45 mln. Eur audituoto grynojo nuostolio 2023 metais (neaudituotas 17,96 mln. Eur 2023 metų grynasis nuostolis skelbtas anksčiau), Grupės audituota 2023 metų EBITDA sudarė 1,18 mln. Eur (neaudituota 1,48 mln. Eur 2023 metų EBITDA skelbta anksčiau), audito metu apskaičius nereikšmingas įvairaus pobūdžio korekcijas.

Kontaktai:
AUGA group, AB finansų direktorius
Kristupas Baranauskas
+37065299444

Priedasaugagroupab-2023-12-31-lt.zip