Paskelbta: 2019-04-11 18:11:41 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2019 m. balandžio 30 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei susijusia informacija papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2019 m. balandžio 30 d. darbotvarkės 1-4 klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija.

Vadovybės komentaras

Audituotos 2018 metų AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (Grupė) pajamos siekė 54,75 mln. Eur (54,79 mln. Eur pajamos skelbtos tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d., toliau – neaudituoti duomenys).

Grupė patyrė 5,98 mln. Eur audituotų grynųjų nuostolių 2018 metais (neaudituoti 6,26 mln. Eur 2018 metų grynieji nuostoliai skelbti anksčiau).

Grupės audituota 2018 metų EBITDA sudarė 3,55 mln. Eur (neaudituota 3,30 mln. Eur 2018 metų EBITDA skelbta anksčiau).

Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės 1-4 klausimais:

  1. Bendrovės 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

  1. Bendrovės 2018 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2018 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 9 585 304 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.RodikliaiSuma, Eur
1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2018 m. gruodžio 31 d. 6 095 769
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 489 535
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-
4.  Pervedimai iš rezervų-
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti-
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis-
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6) 9 585 304
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą185 000
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti 667 000 
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus - 
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti - 
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms - 
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)8 733 304
  1. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2019 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2019 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

Sprendimo projektai bei susijusi informacija eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 7 klausimu bei bendrasis balsavimo biuletenis bus pateikti atskirai, bet ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo dienos.

Pridedama:

  1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotasis metinis pranešimas bei konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340

Priedai


1. AUGA group AB audituotu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys FY2018.pdf
2. Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf