English Estonian
Avaldatud: 2022-04-29 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Juhatuse vahearuanne

AS Ekspress Grupp: 2022.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS-i Ekspress Grupp 2022. aasta I kvartali müügitulu kasvas 22%, ulatudes 13,4 miljoni euroni ja EBITDA 3% 0,62 miljoni euroni. Tulenevalt kontserni valdkonna sesoonsusest teenis kontsern ootuspäraselt 2022. aasta I kvartalis puhaskahjumit 0,51 miljonit eurot. Digitaalsete tulude osakaal moodustas märtsi lõpus 78% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 36% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni I kvartal vastas ootustele: kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 13,4 miljoni euroni (I kvartal 2021: 11,0 miljonit eurot), kasvades 22% võrreldes eelmise aastaga. I kvartali müügitulu kasvu taga on peamiselt veebireklaami ja digitellimustulude kasv. Kogu reklaamiturg ei ole mahult võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt muutunud, kuid online reklaamiturg on jätkanud kasvutrendis võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. Müügitulu kasv oli küll ootuspärane, kuid seda mõjutas siiski negatiivselt Venemaa rünnak Ukraina vastu, mille mõjul mitmed reklaamiklientide poolt plaanitud kampaaniad lükati edasi, eriti Leedus ja Lätis. Sõjast tingitud laiemat mõju Balti riikide majandusele on täna raske hinnata. 2021. aasta lõpus omandatud Geenius Meedia müügitulu ulatus I kvartalis 0,5 miljoni euroni ehk suurendas kontserni müüki ca 5%.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta märtsi lõpuks 50% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 146 tuhande tellimuseni. Suurimat kasvu näitasid Õhtuleht ja Leedu Delfi. Digitellimuste kasv vastas samuti ootustele, kuid tellijate juurekasv kiirenes tänavu veebruari lõpus, kuna maailmas ärevatel aegadel kasvab lugejate huvi kvaliteetse ja objektiivse ajakirjanduse vastu.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 0,62 miljonit eurot, mis kasvas 3% võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Tulenevalt valdkonna sesoonsusest teenis kontsern ootuspäraselt I kvartalis puhaskahjumit 0,51 miljonit eurot. I kvartalis on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetus Ukrainale kogusummas 0,09 miljonit eurot. Tegevuskulud suurenesid I kvartalis 2,54 miljonit eurot (22%), millest tööjõukulude kasv moodustab 1,78 miljonit eurot (29%). Töötajate arv suurenes I kvartalis 18% ehk 132 töötaja võrra. 46 töötajat lisandus 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 86 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.

Seoses 24.veebruaril alanud sõjategevusega Ukrainas olid meie toimetused kõikides meediaettevõtetes valvel ööpäevaringselt. See paneb suure surve nii toimetuse tööle kui ajakirjanikele. Meie toimetused on kriiside käsitlemisega harjunud ning töö korraldati ümber kiirelt ja efektiivselt. Nii Eestis, Lätis ja Leedus avati operatiivselt spetsiaalselt ukraina põgenikele mõeldud venekeelsed portaalid. Ekspress Grupi osalusega kinnisvaraportaal Kinnisvara24.ee ehitas Sotsiaalministeeriumi palvel spetsiaalse kinnisvarakeskkonna sõjapõgenikele, kes soovivad leida elamispinda, ning eestimaalastele, kes soovivad kuulutada tasuta majutusvõimalusi Ukraina sõjapõgenikele.

Märtsi algul sõlmisid AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp ning Omniva kaubamärgi all tegutsev AS Eesti Post lepingu, mille kohaselt Omniva omandab meediamajadelt kõik ASi Express Post aktsiad. Tehingu peab enne jõustumist kiitma heaks konkurentsiamet, kellel on seisukoha kujundamiseks aega kuni 5 kuud. Eestis muutub iga aastaga järjest keerulisemaks mitme paralleelse kojukandevõrgu tegutsemine, seda vaatamata pidevale efektiivsuse parandamisele mõlemas kandeorganisatsioonis ja riigi dotatsioonile maapiirkondades. Kontserni huvi on pakkuda lugejatele võimalikult pikas perspektiivis taskukohast lehetellimust ja Eesti suuruses riigis on postiettevõtete liitumine selleks ainuvõimalik teekond. Express Posti ja Omniva liitumise tagajärjel sünnib senisest suurem ja tugevam postiorganisatsioon, millest võidavad kõik osapooled, eelkõige ajalehtede ja ajakirjade püsitellijad.


I KVARTALI TULEMUSED

MÜÜGITULU

2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,4 miljonit eurot (I kvartal 2021: EUR 11,0 miljonit eurot). I kvartali müügitulu suurenes 22% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta I kvartali lõpus 78% kogukäibest (2021. aasta I kvartali lõpp: 70% kogukäibest). Digitaalsed tulud suurenesid 36% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2022. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,62 miljonit eurot (I kvartal 2021: 0,60 miljonit eurot). 2022. aasta I kvartalis kasvas EBITDA 3% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 5% (I kvartal 2021: 5%). 2022. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -0,51 miljonit eurot (I kvartal 2021: -0,45 miljonit eurot).

KULUD

2022. aasta I kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 13,84 miljonit eurot (I kvartal 2021: 11,30 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid I kvartalis 2,54 miljonit eurot (22%), millest tööjõukulude kasv moodustab 1,78 miljonit eurot (29%). Töötajate arv suurenes I kvartalis 18% (+132 töötajat, sh 46 töötajat lisandus 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 86 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus). Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.

I kvartalis on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetus Ukrainale kogusummas 0,09 miljonit eurot.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 8,9 miljonit eurot ja omakapitali 53,2 miljonit eurot (57% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. märtsi seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 4,6 miljonit eurot ja EUR 54,1 miljonit eurot (58% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2022 oli kontserni netovõlg 12,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).

2022. aasta I kvartali kontserni rahavood äritegevusest olid 0,54 miljonit eurot (I kvartal 2021: 0,54 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment).

2022. aasta I kvartali kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -1,80 miljonit eurot (I kvartal 2021: -0,70 miljonit eurot), millest -1,63 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja  immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. I kvartalis investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,18 miljonit eurot, mis finantseeritakse osaliselt kapitalirendiga 2022. aasta II ja III kvartalis.

2022. aasta I kvartali kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -0,82 miljonit eurot (I kvartal 2021: -1,54 miljonit eurot). Finantseerimistegevused on peamiselt seotud netomuutusega laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimaksetega, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta I kvartalis osteti tagasi omaaktsiaid summas 0,42 miljonit eurot.

DIVIDENDID

2022. aasta veebruaris tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,51 miljonit eurot. 28.04.2022 seisuga on aktsionärid Hans Luik ja HHL Rühm OÜ esitanud uue otsuse eelnõu maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,42 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 2. mail 2022. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.


Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  I kv 2022 I kv 2021 Muutus % 12 kuud 2021
Meediasegment 13 081 10 656 23% 52 093
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online
      kanalitest
10 434 7 663 36% 40 453
       % tulu kõikidest digitaalsetest ja online
      kanalitest
80% 72%   78%
Kesksed tegevused 1 092 1 052 4% 4 118
Segmentidevahelised elimineerimised (747) (706)   (2 695)
KONTSERN KOKKU 13 426 11 002 22% 53 516
       % tulu kõikidest digitaalsetest ja online
      kanalitest
78% 70%   76%


(tuhandetes EUR) EBITDA
  I kv 2022 I kv 2021 Muutus % 12 kuud 2021
Meediasegment 893 795 12% 8 927
Kesksed tegevused (230) (179) -29% (669)
Segmentidevahelised elimineerimised (46) (20)   (18)
KONTSERN KOKKU 616 596 3% 8 240


EBITDA marginaal I kv 2022 I kv 2021 12 kuud 2021
Meediasegment 7% 7% 17%
KONTSERN KOKKU 5% 5% 15%


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.03.2022 31.12.2021
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 8 878 10 962
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 517 9 323
Ettevõtte tulumaksu nõuded 120 2
Varud 272 266
Käibevara kokku 18 787 20 553
Põhivara    
Muud nõuded ja investeeringud 1 645 1 671
Edasilükkunud tulumaksu vara 42 42
Investeeringud ühisettevõtetesse 1 041 1 011
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 367 2 210
Materiaalne põhivara 8 781 7 964
Immateriaalne põhivara 60 924 60 807
Põhivara kokku 74 801 73 705
VARAD KOKKU 93 587 94 258
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 2 754 3 201
Võlad ja ettemaksed 18 087 17 664
Ettevõtte tulumaksu kohustused 73 82
Lühiajalised kohustused kokku 20 913 20 947
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 18 846 19 018
Muud pikaajalised kohustused 601 601
Pikaajalised kohustused kokku 19 447 19 619
KOHUSTUSED KOKKU 40 361 40 566
OMAKAPITAL    
Vähemusosalus 139 140
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:    
Aktsiakapital 18 478 18 478
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (Lisa 10) (367) (384)
Reservid (Lisa 10) 1 929 1 920
Jaotamata kasum 18 771 19 261
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 53 088 53 552
OMAKAPITAL KOKKU 53 227 53 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 93 587 94 258


Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2022 I kv 2021 12 kuud 2021
Jätkuvad tegevusvaldkonnad      
Müügitulu 13 426 11 002 53 516
Müüdud toodangu kulu (11 034) (9 002) (39 674)
Brutokasum 2 393 2 000 13 842
Muud äritulud 119 106 929
Turunduskulud (655) (417) (2 359)
Üldhalduskulud (2 147) (1 876) (7 435)
Muud ärikulud (42) (24) (113)
Ärikasum /(kahjum) (332) (211) 4 864
Intressitulud 10 9 35
Intressikulud (169) (181) (709)
Muud finantstulud/(kulud) (14) 16 339
Kokku finantstulud/(kulud) (172) (157) (335)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (133) (107) (281)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 130 35 161
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist (508) (440) 4 409
Tulumaks (4) (5) (276)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)
jätkuvatest tegevusvaldkondadest
(512) (445) 4 133
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)
lõpetatud tegevusvaldkonnast
0 180 (1 876)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) (512) (264) 2 257
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav  
Emaettevõtte aktsionäridele (511) (265) 2 243
Vähemusosalusele (1) 1 14
Koondkasum /(kahjum) kokku (512) (264) 2 257
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele (511) (265) 2 243
Vähemusosalusele (1) 1 14
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)  
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta  (0,02)  (0,01) 0,14
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta  (0,02)  (0,01) 0,13
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)      
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta  (0,02)  (0,01) 0,07
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta  (0,02)  (0,01) 0,07


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv
2022
I kv
2021*
12 kuud
 2021*
Rahavood äritegevusest      
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) (332) 4 3 060
Korrigeerimised (mitterahalised):      
Põhivara kulum 948 1 111 4 162
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest (7) (1) (10)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 9 10 36
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist 0 0 2 077
Äritegevuse rahavood:      
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (214) 192 (1 599)
Varude muutus (6) 10 (33)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 378 (573) 1 464
Rahavood põhitegevusest      
Makstud ettevõtte tulumaks (131) (88) (281)
Makstud intressid (104) (128) (803)
Rahavood äritegevusest kokku 542 536 8 073
Rahavood investeerimistegevusest      
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /
sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse
(257) (80) (3 325)
Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) 0 0 6 326
Laekumised muudest investeeringutest 0 51 51
Saadud intressid 1 2 3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (1 627) (628) (2 786)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 25 1 3
Antud laenud (30) (40) (212)
Antud laenude tagasimaksed 86 0 156
Saadud dividendid 0 0 828
Rahavood investeerimistegevusest kokku (1 803) (696) 1 044
Rahavood finantseerimistegevusest      
Makstud dividendid 0 0 (3 028)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (402) (498) (1 814)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (420) (618) 864
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel 0 (422) (446)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (823) (1 537) (4 424)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (2 084) (1 697) 4 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 962 6 269 6 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 878 4 571 10 962

*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

ManusEG_I_kvartal_2022_EST.pdf