Published: 2020-07-30 12:10:00 CEST
Tallink Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i Tallink Grupp 30. juuli 2020.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus 69 aktsionäri, kes omasid 497 534 223 aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 233 841 084,81 EUR), mis moodustab kokku 74,27% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt hääletas 99,87% koosolekul esindatud häältest (496 910 671 häält)


2. Kasumi jaotamine
Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
1) Kinnitada 2019 majandusaasta puhaskasum summas 49 718 000 eurot;
2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 486 000 eurot;
3) Aktsionäridele dividende mitte maksta;
4) Kanda 47 232 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (497 496 659 häält)


3.Omaaktsiate omandamise õiguse andmine.
Anda AS-ile Tallink Grupp õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:
1) AS-il Tallink Grupp on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;
2) AS-ile Tallink Grupp kuuluvate oma aktsiate arvestuslike väärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla kõrgem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind ja
4) Oma aktsiate eest tuleb tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.

Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (497 497 659 häält)


4.Nõukogu liikme volituste pikendamine.
Seoses nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volituste tähtaja lõppemisega 13.06.2020, pikendada nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 14.06.2020.

Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Otsuse poolt hääletas 88,12% koosolekul esindatud häältest (438 444 872 häält)


5. 2020 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
Nimetada AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt hääletas 99,53% koosolekul esindatud häältest (495 208 892 häält)


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee

Manused


CV_Enn Pant.pdf
TallinkGrupp_AGM2020_presentatsioon_EST.pdf