English Latvian
Publicēts: 2019-05-17 16:25:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par Akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par Akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) Valde sasauc un paziņo, ka Akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2019.gada 17.jūnijā plkst. 11:00 Akciju sabiedrības “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.
Darba kārtība:

  1. Valdes ziņojums par 2018. gada darbības rezultātiem.
  2. Padomes ziņojums par 2018. gada darbības rezultātiem.
  3. Revīzijas komitejas paziņojums par 2018. gadu.
  4. Akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2018. gada pārskata apstiprināšana.
  5. 2018. gada peļņas izlietošana.
  6. Valdes ziņojums par 2019. gada budžetu un darbības plānu.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2019.gada 17.jūnijā – no plkst. 10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Akciju sabiedrības „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2019. gada 07.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties Akciju sabiedrības „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē 2019.gada 17.jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un Akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem ir tiesības:
-        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt Akciju sabiedrības „Olainfarm” Valdei, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Akciju sabiedrības „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
-        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;
-        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2019. gada 03.jūnija, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, Akciju sabiedrības “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr.67013870, vai Akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā https://csri.investinfo.lv un Akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētais un koncerna mātes uzņēmuma 2018. gada pārskats, neatkarīgu revidentu ziņojums un Korporatīvas pārvaldības ziņojums ir pieejami Akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā https://csri.investinfo.lv un Akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Olainē, 2019.g. 17.maijā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums


Pilnvaras_veidlapa_17062019_sapulcei_LV.doc