Avaldatud: 2020-07-31 09:17:37 CEST
Admiral Markets
Poolaastaaruanne

Admiral Markets AS 2020. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Admiral Markets AS teenis 2020. aasta I poolaastal ettevõtte ajaloo suurima käibe- ja kasumirekordi

Admiral Markets AS-i jaoks oli 2020. aasta I poolaasta kogu tegevusaja edukaim. Ettevõtte püstitas 19 aasta suurima käibe- ja kasumirekordi. Admiral Markets AS-i kauplemistegevuse netotulu kasvas 2020. aasta esimesel poolel 31,6 miljoni euroni. Admiral Markets AS-i emaettevõtte Admiral Markets Group AS vastav näitaja oli 37,9 miljonit eurot. Admiral Markets AS-i puhaskasum kasvas 2019. aasta I poolaastaga võrreldes 2022% ning Admiral Markets Group AS-i puhaskasum 1321%. 

Admiral Marketsi tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles, et vaatamata I poolaastat defineerinud COVID19-st põhjustatud eriolukorrale terves maailmas, suutsid nad ettevõttena olla paindlikud ja reageerisid kiiresti, viies nii Tallinnas asuva peakontori kui ülejäänud riikides asuvad esindused paari päevaga kodukontori töörežiimile. “Kõige olulisem oli tagada meie inimestele turvaline keskkond. Kuna meie äritegevus toimub online-maailmas, saime jätkata tavapärase töörütmiga, et pakkuda klientidele meid valdkonna liidrina iseloomustavat kõrgetasemelist kliendisuhtlust ja personaliseeritud kauplemis- ning investeerimiskogemust,” kirjeldas Bogatenkov. 

Lisaks läbi aegade suurimale käibe- ja kasumirekordile, püstitas ettevõte ka uute klientide arvu rekordi, mis kasvas grupi tasemel võrreldes eelmise aasta sama ajaga 260%. “Admiral Markets on tänaseks finantsiliselt turvaline ettevõte, pakkudes oma klientidele edukat partnerlust. Meie fookus on suunatud klientide arvu tugevale kasvule. Digitaalselt arenenud ettevõttena on üheks edu toonud põhjuseks kindlasti meie IT-arendused. Nende seast on kõnekaim uus kauplemisrakendus, mis võimaldab klientidele varasemast veelgi enam isikupärastatud  native-kauplemiskogemust,” selgitas tegevjuht. Lisaks näitas Admiral Markets suurepäraseid tulemusi Lõuna- ja Lääne-Euroopas, kus nii klientide kui nende varade kasv ületas ootusi. 

Sergei Bogatenkovi sõnul oli eriolukorrast põhjustatud sotsiaalse distantsi hoidmine proovikivi kõigi jaoks, kuid ettevõtte töötajad olid äärmiselt pühendunud, mõistes olukorra tõsidust ja enesejuhtimise vajalikkust. “Ma olen meie meeskonnale südamest tänulik, sest tänu neile oli esimene poolaasta ärilises mõistes läbi aegade edukaim.”

Admiral Markets kasvatas esimesel poolaastal märkimisväärselt tuntust ka kaubamärgina. Edaspidi leiab Tallinna Lennart Meri lennujaamas väravas number 5 Admiral Marketsi nimelise lennuvärava. “Admiral Marketsit iseloomustavaks märksõnaks on kvaliteet. Just sellist kauplemis- ja investeemiskogemust pakume oma klientidele ning see on toonud meile tunnustuse rahvusvahelistelt finantsasutustelt. Tänaseks oleme võitnud üle 40 rahvusvahelise auhinna meie pakutava teenuse, kvaliteedi ja panuse eest finantsalase hariduse edendamisse,” ütles Bogatenkov.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)30.06.2020      31.12.2019
Varad  
Nõuded krediidiasutustele    25 881 19 757
Nõuded investeerimisühingutele9 5336 786
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande11 9159 759
Laenud ja nõuded6 8423 983
Muud varad1 098912
Pikaajalised investeeringud4 1800
Materiaalne põhivara1 3651 283
Kasutusõigusega vara4 4474 059
Immateriaalne põhivara546630
Varad kokku65 80747 169
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande13366
Võlad ja ettemaksed2 7392 349
Allutatud võlakirjad 1 8271 827
Rendikohustis4 5844 145
Kohustused kokku9 2838 387
   
Omakapital  
Aktsiakapital2 5862 586
Kohustuslik reservkapital259259
Jaotamata kasum53 67935 937
Omakapital kokku56 52438 782
   
Kohustused ja omakapital kokku65 80747 169
   
   
   

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)6 kuud 20206 kuud 2019
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande39 878 

14 940
Vahendustasu tulu5720
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-8 338-5 352
Muud kauplemistegevusega seotud tulud1222
Muud kauplemistegevusega seotud kulud-18-9
Kauplemistegevuse netotulu31 5919 621
Muud tulud611421
Muud kulud-237-10
Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile4834
Muud samalaadsed intressitulud9882
Intressikulu-122-75
Netokasum valuutakursi muutustest-25087
Tööjõukulud-3 950-3 343
Tegevuskulud-7 855-5 170
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum-292-254
Kasutusõigusega vara kulum-263-170
Kasum enne tulumaksu19 3791 223
Tulumaks-266-311
Aruandeperioodi kasum19 113912
Aruandeperioodi koondkasum19 113912


Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta
47,312,26

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 19 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 135 riigis.

Lisainfo:
Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764

Manus


2020. aasta 6 kuu aruanne.pdf