Avaldatud: 2021-05-13 12:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Majandusaasta aruanne

AS-i Silvano Fashion Group 2020. aasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne

AS-i Silvano Fashion Group nõukogu kiitis oma 22. aprillil 2021 toimunud koosolekul heaks AS-i Silvano Fashion Group 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.

2020. aasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta finantsaruannete ja 26. veebruaril 2021 avaldatud 2020. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata konsolideeritud vahearuandes avaldatud finantsaruannete vahel on järgmised erinevused:

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

  2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2020. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne Vahe
Realiseerimata kursivahed -18 864 -19 748 884
Jaotamata kasum 33 140 34 024 -884

Konsolideeritud kasumiaruanne:

  2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2020. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne Vahe
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest -6 062 -6 172 110
Finantstulud/(-kulud) kokku -6 490 -6 600 110
Kasum enne tulumaksu 4 055 3 945 110
Tulumaksukulu -2 388 -1 394 -994
Aruandeaasta kasum 1 667 2 551 -884
Emaettevõtte omanike osa kasumist 1 347 2 231 -884

Konsolideeritud koondkasumiaruanne:

  2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2020. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne Vahe
Aruandeaasta kasum 1 667 2 551 -884
Aruandeaasta muu koondkasum (-kahjum) -3 187 -4 071 884

Konsolideeritud rahavoogude aruanne:

  2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2020. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne Vahe
Aruandeaasta kasum / Perioodi kasum 1 667 2 551 -884
Finantstulud/-kulud kokku 450 560 -110
Tulumaksukulu 2 388 1 394 994
Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine 0 -26 26
Kokku rahavood investeerimistegevusest -265 -291 26
Vähemusosaluste omandamine -26 0 -26
Rendikohustiste põhiosamaksed -2 003 -2 495 492
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 134 -2 600 466
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele -129 363 -492

Konsolideeritud finantsseisundi aruandes, konsolideeritud kasumiaruandes ning konsolideeritud koondkasumiaruandes toimunud muutused, mis mõjutavad ka konsolideeritud rahavoogude aruannet, on tingitud korrigeerimiskandest, mis tehti eesmärgiga tagada kooskõla kontserni tütarettevõtja arvestuspõhimõtete (mis on kooskõlas tütarettevõtja asukohariigi raamatupidamisstandarditega) ja kontserni arvestuspõhimõtete, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt, vahel. Nimelt oli antud muudatus seotud IFRIC 23 tõlgendamisega.

Lisaks sellele on toimunud 2 muudatust konsolideeritud rahavoogude aruandes. Üks neist on tingitud vahearuandes ebatäpselt defineeritud kirjest (Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine) (konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne: Vähemusosaluste omandamine) ning vastava rahavoo ümberliigitamisest investeerimistegevusest finantseerimistegevusesse. Teine muutus on tingitud valuutakursside muutuste mõjust, mis konsolideeritud vahearuandes olid ekslikult kajastatud rendikohustiste põhiosamaksete koosseisus.

AS-i Silvano Fashion Group auditeeritud konsolideeritud 2020. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Balticu kodulehel www.nasdaqbaltic.com ja SFG kodulehel www.silvanofashion.com.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel +372 684 5000
E-post: info@silvanofashion.com