English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-25 17:15:00 CEST
LITGRID
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. rugpjūčio 16 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. rugpjūčio 16 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 16 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2022 m. rugpjūčio 8 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. liepos 22 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 16)“.

Sprendimo projektas:

I.  Pritarti susitarimu Nr. 1 „Dėl 2021 m. lapkričio 25 d. 330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbų pirkimo sutarties Nr. 21VP-SUT-220 pakeitimo“ keičiamoms esminėms sutarties sąlygoms:

  • Sutarties kaina – sutarties įgyvendinimui skiriama papildomai  7 727 226,02 Eur be PVM, iš viso sutarties kaina 54 657 226,02 Eur be PVM.
  • Kainodaros taisyklių 3.4 punktas išdėstomas taip:

„Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamų Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 5% arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina. Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas ne Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas Indeksas, o atskirų medžiagų ir gaminių („betonas ir gelžbetonio gaminiai“, „betonas ir mišiniai“, „elektrotechninės medžiagos“, „metalo gaminiai“, „vamzdžiai“), „mašinų ir mechanizmų darbas“, „darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos“ indeksai“ (toliau – Perskaičiavimo indeksai).“

  • Kainodaros taisyklių 3.8 punktas išdėstomas taip:

„Pirmajam Sutarties kainos perskaičiavimui naudojami Sutarties sudarymo mėnesio, t. y. 2021 m. lapkričio mėn., Perskaičiavimo indeksai. Vėlesnių perskaičiavimų atveju Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje yra tokia, kokia prieš tai buvo Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (kaip nurodyta Susitarime).“

II. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 5 465 722,6 EUR be PVM) nuo sutarties kainos.

III. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo II p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.

LITGRID AB akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m. rugpjūčio 16 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 9 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pridedama:

  1. Bendrasis balsavimo biuletenis.


LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

PriedasVAS balsavimo biuletenis LT.docx