English Estonian
Avaldatud: 2023-05-12 15:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2023.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2023. aasta I kvartali (võrrelduna 2022. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2023 (võrrelduna 31.03.2022) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 03 kuud 2023 03 kuud 2022 Muutus
Müügitulu 14 141 11 036 28,1%
Brutokasum 8 124 6 518                        24,6%
Ärikasum 3 963 3 221 23,0%
EBITDA 4 761 3 993 19,2%
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) 1 867 -193 N/A
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 1 616 -266 N/A
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,04 -0,01 N/A
Äritegevuse rahavoog perioodil 4 133                 3 143 31,5%


tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.12.2022 Muutus
Varad kokku 65 068 63 991 1,7%
Käibevarad kokku 51 933 50 309 3,2%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 45 369 44 786 1,3%
Raha ja raha ekvivalendid 27 573 25 909 6,4%


Rentaablusanalüüs, % 03 kuud 2023 03 kuud 2022 Muutus
Brutokasum 57,4 59,1 -2,9%
Ärikasum 28,0 29,2 -4,1%
EBITDA 33,7 36,2 -6,9%
Puhaskasum (kahjum) 13,2 -1,7 N/A
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 11,4 -2,4 N/A


Finantssuhtarvud, % 31.03.2023 31.12.2022 Muutus
ROA 20,8 19,0 9,5%
ROE 30,3 28,1 7,8%
Hinna/ kasumi suhe 2,9 3,4 -14,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 5,4 5,1 5,9%
Likviidsuskordaja 3,2 2,8 14,3%

Majandustulemused

Kontserni 2023. aasta I kvartali käive moodustas 14 141 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  28,1% võrra. Jaemüügi käive suurenes 40,1% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2023. aasta I kvartali brutokasum oli 8 124 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 24,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2023. aasta I kvartali jooksul 59,1%-lt 57,4%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 33,2% võrra.

2023. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 23,0% ja ulatus 3 963 tuhande euroni võrreldes 2022. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 221 tuhat eurot. 2023. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 28,0% võrreldes 29,2%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 19,2% ja moodustas 2023. aasta I kvartaliga 4 761 tuhat eurot, mis tähendab 33,7% rentaablust (3 993 tuhat eurot ja 36,2% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta I kvartaliga 1 616 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga 266 tuhat eurot 2022. aasta I kvartaliga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta I kvartaliga 13,2% võrreldes puhaskahjumiga -1,7%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2023 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 65 068 tuhande euroni, suurenedes 1,7% võrreldes 31. detsembriga 2022.

Võrreldes 31. detsembriga 2022 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 595 tuhande euro võrra ja moodustasid  2023. aasta 31. märtsi seisuga 2 721  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 648 tuhande euro võrra ning 2023. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 21 616 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 583 tuhande euro võrra, ulatudes 2023. aasta 31. märtsi seisuga 45 369 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2023.aasta I kvartaliga 347 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2023. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 314 tuhat eurot, 60 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2023. aasta 31.märtsi seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 505 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2022 seisuga oli 1 616 töötajat, neist 499 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2023. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 492 tuhat eurot (2 546 tuhat eurot 2022.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 156 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.03.2023 31.12.2022
    Auditeerimata Auditeeritud
VARAD    
Käibevara    
Raha ja rahalähendid 2 27 573 25 909
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 1 672                               1 044
Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 956 971
Antud lühiajalised laenud   23 10
Muud varad 3 93 111
Varud 4 21 616 22 264
Käibevara kokku   51 933 50 309
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   318 301
Investeeringud sidusettevõtetesse   80 82
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse   243 259
Edasilükkunud tulumaksuvara   2 097 2 166
Immateriaalne põhivara   589 585
Kinnisvarainvesteeringud   970 1 041
Materiaalne põhivara 5 8 838 9 248
Põhivara kokku   13 135 13 682
VARAD KOKKU   65 068 63 991
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised rendikohustused   1 824 2 373
Võlad tarnijatele ja muud võlad                                       6 5 401 5 837
Maksukohustised   2 330 1 692
Lühiajalised kohustused kokku   9 555 9 902
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustis   980 1 039
Pikaajalised rendikohustused   4 420 4 041
Pikaajalised eraldised   38 41
Pikaajalised kohustused kokku   5 438 5 121
Kohustused kokku   14 993 15 023
    
Omakapital    
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -20 442 -19 409
Jaotamata kasum   55 938 54 322
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   45 369 44 786
Vähemusosalus   4 706 4 182
Omakapital kokku   50 075 48 968
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   65 068 63 991

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad I kvartal           2023 I kvartal

2022
    Auditeerimata Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu 9 14 141 11 036
Müüdud toodangu kulu   -6 017 -4 518
Brutokasum   8 124 6 518
      
Turustuskulud   -2 779 -2 251
Üldhalduskulud   -1 186 -952
Muud äritulud   57 90
Muud ärikulud   -253 -184
Ärikasum   3 963 3 221
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -1 099 -2 470
Muud finantstu/(kulu)   -156 -104
Finantstulud /(-kulud) kokku   -1 255 -2 574
     
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil   4
-13
Kasum enne tulumaksu 2 712 634
Tulumaksukulu   -845
-827
       
Aruandeperioodi kasum   1 867 -193
Sealhulgas:     
   Emaettevõte omanike osa   1 616 -266
   Vähemusosaluse osa   251 73
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8 0,04


-0,01
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne     
     
tuhandetes eurodes Lisad I kvartal  2023 I kvartal 2022
    Auditeerimata Auditeerimata
     
Aruandeperioodi kasum   1 867 -193
       
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele   -760
-1 295
Aruandeperioodi muu koondkasum -760
-1 295
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   1 107
-1 488
Sealhulgas:     
   Emaettevõtte omanike osa   583 -1 838
   Vähemusosaluse osa   524 350

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 03 kuud
 2023
03 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeerimata
Rahavood äritegevusest     
Aruandeaasta kasum   1 867 -193
Korrigeerimised:     
  Põhivara kulum   798 772
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt   -4 13
  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist   2 2
  Finantstulud/-kulud kokku   1 255 2 574
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis   -1 0
  Varude eraldis   1 0
  Tulumaksukulu   845 827
Varude muutus   648 2 199
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes   -595 -772
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades   -282 -1 716
Makstud tulumaks   -401 -563
Rahavood äritegevusest kokku   4 133 3 143
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Saadud intressid   23 3
Saadud dividendid   11 1
Materiaalse põhivara müük   2 6
Väljaantud laenud   -13 -7
Materiaalse põhivara soetamine   -314 -60
Immateriaalse põhivara soetamine   -53 -14
Rahavood investeerimistegevusest kokku   -344 -71
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Rendikohustiste põhiosamaksed   -518 -509
Rendikohustistelt tasutud intress   -190 -108
Makstud dividendid   0 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -708 -617
      
Raha ja rahalähendite muutus   3 081 2 455
Raha ja rahalähendid perioodi alguses   25 909 17 098
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju   -1 629  -2 428
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele   212 99
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus   27 573 17 224

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

ManusSFG 2023.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf