English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-07 07:53:35 CEST
Grigeo
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija ir dokumentai 2022 m. balandžio 29 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam AB „Grigeo“ akcininkų susirinkimui – Bendrovės valdyba siūlo skirti 0,05 euro dividendų vienai akcijai už 2021 metus

2022 m. balandžio 6 d. vykusiame AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2022 m. balandžio 29 d., šią informaciją ir dokumentus:

1. Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2021 m. (įskaitant Atlygio ataskaitą), audituotas Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

1.1. Atkreipiame dėmesį, kad finansinės ataskaitos skelbiamos Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF) – prieduose pateikiamas dokumentas zip formatu.

1.2. Metinis pranešimas bei finansinės ataskaitos (be auditorių išvados) papildomai pateikiami pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.

2. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymo projektą. Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 6 570 tūkst. eurų, t.y. 0,05 euro dividendų vienai akcijai.

3. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių projektą. Bendrovės valdybos vertinimu, Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių projektas atitinka Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus. Atitinkamai, visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių projektą.

4. Bendrovės atlygio politikos projektą. 2020 m. atlygio ataskaita, patvirtinta po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos, buvo pateikta kartu su 2020 m. metiniu pranešimu. Bendrovės valdybos vertinimu, Bendrovės atlygio politikos projektas atitinka Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus. Atitinkamai, visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma patvirtinti Bendrovės atlygio politikos projektą.

5. Bendrovės valdybos siūlomus sprendimų projektus.

2022 m. balandžio 6 d. vykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo nuspręsta siūlyti  Bedrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti pateiktas audituotas Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., pritarti atlygio ataskaitai ir Bendrovės pelną paskirstyti pagal Bendrovės valdybos pateiktą 2021 m. pelno paskirstymo projektą.

Bendrovės stebėtojų tarybos vertinimu, Bendrovės akcijų suteikimo bei atlygio politikos projektai atitinka Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus. Atitinkamai, stebėtojų taryba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo bei atlygio politikos projektus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje tai pat buvo nuspręsta dėl siūlomos audito įmonės kandidatūros ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų.

Bendrovė taip pat pateikia 2021 m. tvarumo ataskaitą.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

Priedaiabgrigeo-2021-12-31-lt.zip
AB Grigeo 2021 m. finansines ataskaitos ir metinis pranesimas be audito nuomones.pdf
AB Grigeo 2021 m. tvarumo ataskaita.pdf
AB Grigeo akciju suteikimo taisykliu projektas.pdf
AB Grigeo atlygio politikos projektas.pdf
AB Grigeo pelno paskirstymo projektas.pdf
AB Grigeo VAS Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
AB Grigeo VAS sprendimu projektai.pdf