Paskelbta: 2015-04-03 16:00:41 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė 2015-04-24 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2015 m. balandžio 24 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2014 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Sprendimo projektas: Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti  bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2014 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2014 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:   

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 metų pabaigoje 10,253
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus 1,038
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 692
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 8,523
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 1,886
7) Pervedimai iš rezervų 109
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 10,518
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 87
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0.07 EUR vienai paprastai vardinei 0.29 Eur nominalios vertės akcijai) 836
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9,552

 5 darbotvarkės klausimas – Dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2016 m. balandžio 27 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

 6 darbotvarkės klausimas – Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         tel. 8-441-55102


Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus pasibaigusius 2014m. gruodzio 31 d..pdf
Vilkyskiu pienines Istatu projektas LT.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus pasibaigusius 2014 m. gruodzio 31 d..pdf