English Estonian
Avaldatud: 2022-04-28 12:37:36 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

ASi Ekspress Grupp 2022. aasta 2. mail toimuvale korralisele üldkoosolekule täiendavalt esitatud otsuste eelnõud

8. aprillil 2022 avaldas AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate ja 18. aprillil päevakorra täiendamise info.

28. aprillil 2022. aastal esitasid aktsionärid Hans Luik ja OÜ HHL Rühm ÄS § 2931 lg 4 alusel täiendava otsuse eelnõu 2. mail 2022. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide 2 ja 3 kohta järgmiselt.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 2,24 miljonit eurot järgmiselt:

  • suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,11 miljoni euro võrra;
  • maksta dividendi 8 (kaheksa) eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,42 miljonit eurot, millest 2,13 miljonit eurot on 2021. aasta kasumi arvelt ning 0,29 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Õigus dividendidele on 16. mai 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 13. mai 2022. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

3. ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine

3.1. Kiita heaks ASi Ekspress Grupp oma aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:

  • ASil Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma aktsiat, kusjuures ühingule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
  • ASil Ekspress Grupp on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe või mitme tehinguga kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumis(t)e korras 12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;
  • Oma aktsiate eest tasutav minimaalne summa on 0,60 eurot aktsia kohta ning maksimaalne summa ühe aktsia kohta on Nasdaq Tallinna börsi sulgemishind, millele lisandub 20%, aga mitte rohkem kui 1,90 eurot aktsia kohta, iga vastava tagasiostu läbiviimise väljakuulutamise päevale eelnenud börsipäeval. Käesoleva otsuse alusel tagasi ostetavate aktsiate eest makstav kogusumma on maksimaalselt kuni 1 miljon eurot. Aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
  • Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt aktsiate müük või kasutamine optsiooniprogrammi tarbeks).

3.2. Anda juhatusele volitused kooskõlas käesoleva otsuse ja kohaldatavate õigusaktidega oma aktsiate tagasiostude otsustamiseks ja läbiviimiseks, tagasiostu hinna, protseduuri ja muude tingimuste määramiseks ning kõikide muude vajalike toimingute tegemiseks.

Esitatud eelnõu kohaselt on päevakorrapunktis 2 suurendatud dividende viielt eurosendilt aktsia kohta kaheksale eurosendile aktsia kohta ja kogusummad vastavalt 1,52 miljonilt eurolt 2,42 miljonile eurole. Päevakorrapunktis 3 on esitatud eelnõu kohaselt vähendatud tagasiostetavate aktsiate eest makstav kogusumma maksimaalselt kahelt miljonilt eurolt kuni ühele miljonile eurole.

Seoses eelnevaga läheb teise ja kolmanda päevakorrapunkti puhul üldkoosolekul hääletamisele kaks otsuse eelnõu. Vastavalt täiendatud hääletussedel ja otsuste eelnõud on lisatud börsiteatele. Palume juba elektrooniliselt hääletanud aktsionäridel võimalusel saata oma hääled uuesti, kasutades 28. aprillil 2022 täiendatud hääletussedelit. Kehtivaks loetakse ajaliselt kõige viimasena saadetud sedel.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp 
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju. 

ManusedEG_otsuste eelnoud_EST 2022 05 02 taiendatud 28.04.22.pdf
Haaletussedel 2022 05 02 taiendatud 28.04.2022.docx