English Estonian
Avaldatud: 2020-08-06 07:00:00 CEST
Nordecon
Poolaastaaruanne

2020. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)

Nordeconi kontserni 2020. aasta I poolaasta äritegevuse tulemusi iseloomustab aastataguse perioodiga võrreldes oluline müügitulu kasv, bruto- ja ärikasumi marginaali paranemine ning Ukraina grivna langustest põhjustatud valuutakursi kahjud. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud teostamata tööde portfell, millele juulis lisandus märkimisväärses mahus uusi sõlmitud lepinguid. Samas on oluliselt langenud uute eratellimuste maht, mis on otseselt seotud ülemaailmse COVID-19 kriisi mõju ja majanduskeskkonna järsu halvenemisega. Ühelt poolt on suurenenud ehitustööde tellijate poolne hinnasurve peatöövõtuettevõtetele, teisalt ei ole aga sisendhindade oodatud langust siiski toimunud. Tekkinud olukord on pannud kasumimarginaali tugeva surve alla.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00030.06.202031.12.2019
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid9 4217 032
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded53 27237 563
Ettemaksed3 9871 813
Varud22 85621 142
Käibevara kokku89 53667 550
 
Põhivara
  
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud1 3162 369
Pikaajalised finantsinvesteeringud2626
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded8 5758 435
Kinnisvarainvesteeringud6 3015 530
Materiaalne põhivara18 40119 002
Immateriaalne põhivara14 81514 736
Põhivara kokku49 43450 098
VARA KOKKU138 970117 648
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused17 21511 058
Võlad hankijatele51 33940 730
Muud võlad10 4927 954
Ettemaksed9 8246 391
Eraldised628716
Lühiajalised kohustused kokku89 49866 849
 
Pikaajalised kohustused
  
Laenukohustused8 776 16 326
Võlad hankijatele2 88998
Muud võlad177177
Eraldised1 7311 425
Pikaajalised kohustused kokku13 57318 026
KOHUSTUSED KOKKU103 07184 875
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital14 37914 379
Omaaktsiad -660-660
Ülekurss635635
Kohustuslik reservkapital2 5542 554
Realiseerumata kursivahed1 9841 169
Jaotamata kasum13 72312 383
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital32 61530 460
Mittekontrolliv osalus3 2842 313
OMAKAPITAL KOKKU35 89932 773
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU138 970117 648

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´0006k 2020II kv 20206k 2019II kv 20192019
Müügitulu
136 798
81 874
100 441
65 917
234 071
Müüdud toodangu kulu
130 791
77 055
97 147
62 669
222 302
Brutokasum6 0074 8193 2943 248 11 769
      
Turunduskulud-202-74-498-152-784
Üldhalduskulud-3 860-2 061-3 048-1 555-6 837
Muud äritulud178296711315
Muud ärikulud-110-57-20-7-193
Ärikasum (kahjum)2 0132 656-2051 5454 270
      
Finantstulud2491934952241 277
Finantskulud-1 241338-663-299-1 219
Finantstulud ja –kulud kokku-992531-168-7558
      
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum  479 510 252 302 585
      
Maksustamiseelne kasum (kahjum)1 5003 697-1211 7724 913
Tulumaks-81-81-453-453-764
Puhaskasum (kahjum)1 4193 616-5741 3194 149
      
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse
     
Realiseerumata kursivahed815-434-262-218-823
Kokku muu koondkasum (kahjum)815-434-262-218-823
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)2 2343 182-8361 1013 326
      
 Puhaskasum (kahjum):     
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1562 513-7931 1693 378
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 1 5751 103219150771
Kokku puhaskasum (kahjum)1 4193 616-5741 3194 149
      
Koondkasum (kahjum):     
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa6592 079-1 0559512 555
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa1 5751 103219150771
Kokku koondkasum (kahjum)2 2343 182-8361 1013 326
      
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:     
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes-0,010,08-0,030,040,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes-0,010,08-0,030,040,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´0006k 20206k 2019
Rahavood äritegevusest  
Laekumised ostjatelt154 207108 300
Maksed hankijatele-132 626-93 163
Makstud käibemaks-6 055-2 104
Maksed töötajatele ja töötajate eest-13 658-11 385
Makstud tulumaks-81-146
Netorahavoog äritegevusest1 7871 502
   
Rahavood investeerimistegevusest  
Materiaalse põhivara soetamine-102-165
Materiaalse põhivara müük16599
Tütarettevõtte soetus-20
Tütarettevõtte soetusega saadud raha3 6050
Antud laenud-14-14
Antud laenude laekumised216
Saadud dividendid251244
Saadud intressid55
Netorahavoog investeerimistegevusest3 929175
   
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud laenud1 2283 328
Saadud laenude tagasimaksed-2 077-2 265
Rendimaksed-1 487-1 574
Makstud intressid-508-481
Makstud dividendid-472-2 129
Netorahavoog finantseerimistegevusest-3 316-3 121
   
Rahavoog kokku2 400-1 444
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul7 0327 678
Valuutakursimuutused-11-14
Raha jäägi muutus2 400-1 444
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul9 4216 220

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2020. aasta I poolaastal oli 6 007 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 3 294  tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga paranes brutokasumlikkus tuntavalt, moodustades I poolaastal 4,4% (I poolaasta 2019: 3,3%) ning II kvartalis 5,9% (II kvartal 2019: 4,9%). Mõlemad ärisegmendid, nii hooned kui rajatised, olid I poolaastal ja II kvartalis kasumlikud. Hoonete segmendi kasumlikkus, mis moodustas I poolaastal 5,0% ning II kvartalis 5,5%, vähenes mõnevõrra võrreldes 2019. aasta sama perioodiga (I poolaasta 2019 5,5% ja II kvartal 6,1%). Kasumlikkuse vähenemise peamiseks põhjuseks oli Rootsis lõpetatud kahjumlik elamuehituse projekt. Rajatiste segmendi kasumlikkust suudeti aga tuntavalt parandada, mida toetas varasem teedeehituse hooaja algus ning tugev tööde portfell.  Asfaltbetooni tootmismaht on II kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud, andes katet püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfaltbetooni tootmiseks ja  paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Rajatiste segmendi kasumlikkus oli I poolaastal 3,4% ja II kvartalis 8,7%, 2019 sama periood vastavalt -1,4% ja 3,5%.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2020. aasta I poolaastal 3 860 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud suurenenud ligikaudu 27% (I poolaasta 2019: 3 048 tuhat eurot). Suurenemise põhjuseks on kasvanud tööjõukulud ja  kulum. Lisaks mõjutab üldkulude kasvu Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni tütarettevõtteks. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 2,8% (I poolaasta 2019: 2,9%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2020. aasta I poolaastal 2 013 tuhat eurot (I poolaasta 2019: kahjum 205 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 3 694 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 1 281 tuhat eurot).
Finantstulusid ja – kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi muutused Kontserni välisturgudel. Ukraina grivna nõrgenes aruandeperioodil euro suhtes 11,8% ning Kontsern kajastas Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest valuutakursi kahjumit aruandeperioodil summas 704 tuhat eurot (I poolaasta 2019: kasum 377 tuhat eurot). Rootsi krooni kurss ei ole 2020. aasta I poolaastal euro suhtes oluliselt muutunud. Finantstuludes on Rootsi krooni kursikasumit kajastatud summas 132 tuhat eurot (I poolaasta 2019: kahjum 206 tuhat eurot), mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest. Arvestustehniliselt tähendas valuutakursside muutus teisalt omakapitali koosseisus kajastatud realiseerumata kursivahede reservi positiivset muutumist 815 tuhande euro võrra (I poolaasta 2019: -262 tuhat eurot). 
Kontserni puhaskasumiks kujunes 1 419 tuhat eurot (I poolaasta 2019: kahjum 574 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele osa moodustas -156 tuhat eurot (I poolaasta 2019: kahjum 793 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2020. aasta I poolaasta äritegevuse netorahavoog moodustas 1 787 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 1 502 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoo peamiseks mõjutajaks on tellijate ja hankijate maksetähtaegade erinevused. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ka ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust. 
Investeerimistegevuse rahavoog 2020. aasta I poolaastal oli 3 929 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 175 tuhat eurot). Enim mõjutab rahavoogu Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni sidusettevõttest tütarettevõtteks, mille mõju oli 3 605 tuhat eurot. Rahavoogu mõjutasid lisaks veel materiaalse põhivara investeeringud summas 102 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 165 tuhat eurot) materiaalse põhivara müük summas 165 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 99 tuhat eurot) ning saadud dividendid, mis moodustasid 251 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 244 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2020. aasta I poolaastal oli -3 316 tuhat eurot (I poolaasta 2019: -3 121 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed ning tasutud dividendid. Saadud laenud moodustasid kokku 1 228  tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I poolaasta 2019: 3 328 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 2 077  tuhat eurot (I poolaasta 2019: 2 265 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Rendimaksed moodustasid 1 487 tuhat eurot (I poolaastal 2019: 1 574 tuhat eurot). Dividende maksti 2020. aasta I poolaastal 472 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 2 129 tuhat eurot).
Seisuga 30.06.2020 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 9 421 tuhat eurot (30.06.2019: 6 220 tuhat eurot). Kontserni juhtkond on kommenteerinud likviidsusriske tegevusaruande peatükis „Peamiste riskide kirjeldus“.

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 6k 20206k 20196k 20182019
Müügitulu, tuhat eurot136 798100 441105 658234 071
Müügitulu muutus36%-5%2%4,7%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot1 419-574-5244 149
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot-156-793-5323 378
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk31 528 58531 528 58530 986 58531 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot0,00-0,03-0,020,11
Üldhalduskulude määr müügitulust2,8%3,0%3,2%2,9%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust2,8%2,9%3,1%2,9%
EBITDA, tuhat eurot3 6941 2816067 311
EBITDA määr müügitulust2,7%1,3%0,6%3,1%
Brutokasumi määr müügitulust4,4%3,3%3,0%5,0%
Ärikasumi määr müügitulust1,5%-0,2%-0,4%1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita1,5%-0,3%-0,4%1,7%
Puhaskasumi määr müügitulust1,0%-0,6%-0,5%1,8%
Investeeritud kapitali tootlus3,3%0,6%0,5%10,0%
Omakapitali tootlus4,1%-1,8%-1,6%12,5%
Omakapitali osakaal25,8%25,5%25,4%27,9%
Vara tootlus1,1%-0,5%-0,4%3,7%
Finantsvõimendus26,8%36,7%35,2%33,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja1,000,930,981,01
 30.06.202030.06.201930.06.201831.12.2019
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot187 018179 691131 552227 545
      

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on jätkuvalt suurenenud. 2020. aasta I poolaastal moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 12% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli välisturgude osakaal müügitulust 9%.

 6k 20206k 20196k 20182019
Eesti88%91%93%89%
Rootsi6%2%2%5%
Soome5%4%1%4%
Ukraina1%3%4%2%

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluliselt suurenenud Rootsi turu osakaal müügitulus. Töös oli kolm hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut ning üks betoonitööde alltöövõtuleping. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis ning on jäänud samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ukraina müügitulu ja osakaal Kontserni mahtudest on vähenenud.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt Kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti. Kontserni nägemust edasisest äritegevusest välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis „Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele“.

2020. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2020. aasta I poolaasta müügitulu oli 136 798 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 100 441 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 36%. Müügitulu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on, tulenevalt teostamata tööde portfelli mahust 2019. aasta lõpul,  igati ootuspärane ning kasv tugineb hoonete segmendi kasvule, mis moodustas 48%. Rajatiste segmendi maht jäi võrreldavale tasemele 2019. aasta I poolaastaga.
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2020. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 112 607 ja 24 106 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 76 065 ja 24 213 tuhat eurot.

Tegevussegmendid6k 20206k 20196k 20182019
Hooned81%74%76%70%
Rajatised19%26%24%30%

Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud kõikide hoonete segmendi alamsegmentide mahud. Valdava osa müügitulust annavad ühiskondlike- ja ärihoonete ning korterelamute alamsegmentide mahud, jätkuvalt on aga tagasihoidlik tööstus- ja laohoonete alamsegmendi maht.
Suurima käibega on hoonete segmendis ühiskondlike hoonete alamsegment, kus on võrreldes 2019. aasta 6 kuuga toimunud ka suurim müügitulu kasv, suurenedes üle kahe korra.  Suuremad objektid olid:  Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskus, Tapa kaitseväelinnaku hoidlakompleks, Tallinna lähistel Järveküla aleviku põhikool – Kindluse Kool ning Tartu Annelinna Gümnaasium.
Ärihoonete alamsegmendi aruandeperioodil  töös olnud suuremad objektid asuvad Tallinnas: Vanasadamas D-terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, Admiraliteedi basseini kõrval oleva Porto Franco kinnisvaraarenduse I etapi ehitus ja II etapi betoneerimistööd ning Rotermann City seitsmekorruselise ärihoone ja aadressil Sepapaja 1 parkimismaja ehitus.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse korterelamute ehitus Rootsis.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, aadressil Võidujooksu 8c, 24 korteriga 5-korruselise korterelamu ehitus (www.voidujooksu.ee).  2020. aasta I poolaasta omaarenduste müügitulu moodustas kokku 2 354 tuhat eurot (I poolaasta 2019: 3 792 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi maht ning ka osakaal on suurenenud võrreldes 2019. aasta I poolaastaga. Samas on töös olevate objektide maksumused vähenenud, moodustades keskmiselt 2 mln. eurot.  Teostamata tööde portfelli alusel võib eeldada, et ka käesoleval aastal jääb alamsegmendi maht tagasihoidlikuks.

Müügitulu jaotus hoonete segmendis6k 20206k 2019 6k 20182019
Ühiskondlikud hooned34%24%26%29%
Ärihooned30%35%36%36%
Korterelamud27%33%23%27%
Tööstus- ja laohooned9%8%15%8%

Rajatiste segmendis on ülekaalus jätkuvalt teedeehituse- ja hoolduse alamsegment. Olulise osa käibest moodustab 2019. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede, Võru-Räpina maanteel asuva Vinso-Kirmsi teelõigu rekonstrueerimine ja Kaitseväe keskpolügooni põhja- ja lõunaosa teede ehitus. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.
Muude rajatiste alamsegmendi mahtu mõjutab eelkõige Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse rajatava Nysäter tuulepargi  73 tuulegeneraatori vundamendi ehitamine.
Jätkus Sillamäele 640 meetri pikkuse rannapromenaadi ehitus, mis moodustab olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust.

Müügitulu jaotus rajatiste segmendis6k 20206k 20196k 20182019
Teedeehitus ja –hooldus80%77%90%78%
Muud rajatised14%20%7%18%
Insenerehitus (s.h. vesiehitus)5%0%0%1%
Keskkonnaehitus1%3%3%3%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2020 oli 187 018 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 4%. II kvartalis sõlmiti uusi lepinguid kokku 47 850 tuhande euro väärtuses (II kvartal 2019: 65 901 tuhat eurot). Aruandeperioodi lõpust (30.06.2020) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 62 679 tuhande euro väärtuses, millest suuremad on Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku III etapi ehitustööde lepingud.

 30.06.202030.06.201930.06.201831.12.2019
Teostamata tööde mahud, tuh eurot
187 018
179 691
131 552
227 545

Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 76% ja rajatiste omad 24% (30.06.2019: vastavalt 81% ja 19%). Võrreldes seisuga 30.06.2019 on hoonete segmendi tööde portfell vähenenud ligikaudu 3% ning rajatiste segmendi portfell on suurenenud 33%.
Hoonete segmendis moodustavad võrdselt kolmandiku korterelamute ja ühiskondlike hoonete alamsegmendi teostamata tööde portfell, vastavalt 32% ja 30%. Korterelamute teostamata tööde portfell koosneb olulises osas Tallinnas Kalaranna kvartali kahe esimese etapi projekteerimis- ja ehitustöödest, mille kogumaht  on ligikaudu 40 mln. eurot. Mainitud lepingule lisandub teostamata tööde maht Rootsis, kus Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma linnaosas jätkub kahe korterelamu ehitus. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad 2019. aastal sõlmitud lepingud: Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskus, Tapa kaitseväelinnaku hoidlakompleks ning Tallinna lähistel Järveküla aleviku põhikool – Kindluse Kool. 2020. aastal on lisandunud lepingud Välisluureameti büroohoone laiendamiseks Rahumäe teel Tallinnas ning Tartu Kesklinna Perearstikeskus tervisekeskuse ja parkimismaja ehitamiseks ning kaks lepingut kahe kooli rekonstrueerimiseks Ida-Ukrainas kokku maksumusega 3,5 mln. eurot. Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi portfelli mahust olulise osas moodustab  E-Piima Paidesse ehitatava tehasekompleksi ning Soome kahe laudakompleksi ehitamiseks sõlmitud lepingud. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluliselt vähenenud ärihoonete alamsegmendi portfell. Suuremamahulisemaks pooleliolevaks tööks on Tallinnas Rotermann City’sse uue seitsmekorruselise ärihoone ehitamine.
Rajatiste segmendi teostamata tööde portfellist moodustavad 65% teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi lepingud. Oluliselt mõjutab mahtu 2020. aasta II kvartalis sõlmitud leping Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ehitamiseks. Nimetatule lisaks on 2020. aastal sõlmitud viis 2-3 mln. euro suurust lepingut Maanteeametiga, kokku 12 mln. euro väärtuses. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine. 24% rajatiste portfellist moodustab muude rajatiste alamsegmendi maht, millest oluline osa on 2019. aastal sõlmitud lepingul, mille alusel ehitatakse Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamenti.
Tuginedes Kontserni teostamata tööde portfellile, millest ligikaudu poole moodustavad üleminevad tööd 2021. ja 2022. aastasse, prognoosib Kontserni juhtkond 2020. aastal tegevusmahtude kasvu võrreldes 2019. aastaga. Samas on uute eratellimuste maht oluliselt langenud. Tellijate poolne hinnalanguse surve peatöövõtuettevõtetele on suurenenud, kuid alltöövõtjate poolt pakutavate sisendhindade oodatud langust ei ole toimunud. Tekkinud olukord on pannud kasumimarginaali tugeva surve alla. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2020. aasta I poolaastal töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 707 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 442 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv suurenenud ca 4%. Suurenenud on insenertehniline personal, mis osaliselt on tingitud Kontserni struktuuri muutusest, Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni tütarettevõtteks.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

 6k 20206k 20196k 20182019
ITP442405426414
Töölised265273268273
Keskmine kokku707678694687

Kontserni 2020. aasta I poolaastal tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 13 703 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 11 036 tuhat eurot. Tööjõukulud kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 24%, mille põhjuseks on nii tulemustasude maksmine kui ka eelpool kirjeldatud Emabch Ehitus OÜ tütarettevõtteks muutumise mõju.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2020. aasta I poolaastal 93 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot (I poolaasta 2019: vastavalt 94 tuhat eurot ja 31 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2020. aasta I poolaastal  266 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 88 tuhat eurot (I poolaasta 2019: vastavalt 278 tuhat eurot ja 93 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

 6k 20206k 20196k 20182019
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot385,4321,5327,4340,6
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %19,9%-1,8%10,4%4,7%
     
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot9,79,39,99,2
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %3,7%-6,3%-2,1%-5,0%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, suurenemise põhjuseks on suurenenud müügitulu.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com 
www.nordecon.com

Manused


NCN investor presentation Q2_2020.pdf
Nordecon_Aruanne_2Q_2020.pdf