Published: 2019-04-01 09:21:29 CEST
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med bestyrelsens beslutning om fjernelse af benchmark, ændring af investeringsrammer og ændring af performancemål på balanceafdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest med virkning pr. 1. april 2019, har bestyrelsen dags dato vedtaget et ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om følgende afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest:

  • Balance AA
  • Balance A
  • Balance B
  • Balance C
  • Balance Akkumulerende

Investeringsmålsætning/filosofi er ajourført sådan, at investeringsfilosofi og målsætning for balanceafdelingerne får følgende ordlyd:

Investeringsfilosofien bag afdelingen baserer sig på en grundlæggende tro på værdien af diversifikation og risikostyring. Evnen til at skabe attraktive afkast inden for afdelingens respektive risikobånd opnås igennem en veldiversificeret balanceret portefølje i kombination med aktiv forvaltning. Porteføljen optimeres ved at de i varierende grad eksponeres mod de mest attraktive afkastkilder, og at de dermed forbundne risici begrænses i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Over tid belønnes risici varierende. Afdelingen søges sammensat med en spredning på regioner og sektorer med det formål at optimere det forventede afkast. Målsætningen er at levere et højt afkast givet det relevante risikobånd.
Afdelingens obligationsportefølje investeres og tilpasses løbende under hensyntagen til markedsudviklingen og risici. Afdelingens aktieportefølje investeres med fokus på fundamental værdi og risiko”.

 Der er foretaget følgende ændringer i investeringsrammerne for de enkelte afdelinger:

  • Rammerne for fordeling og koncentration er skærpet i samtlige balanceafdelinger sådan, at ”almindeligvis” fjernes fra kravene til fordeling mellem aktie og obligationer
  • Det præciseres i alle balanceafdelingerne, at obligationsrammen i alle tilfælde beregnes inklusiv en kontanteksponering
  • Der er indsat en ny ramme for Emerging Markets og High Yield obligationer på maksimalt 15 % for Balance AA
  • Rammen for Emerging Markets og High Yield obligationer på balance A ændres fra 0-15 % til en ramme på maksimalt 25 %
  • Rammen for aktieeksponeringen på Balance B indsnævres fra 45-70 % til 50-70 %, og obligationsrammen ændres fra 30-55 % til 30-50 %

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk. Der vil desuden blive offentliggjort opdateret Central Investorinformation, der afspejler ændringerne foretaget i prospektet.

Attachment


Fuldstndigt prospekt af 1. april 2019.pdf