Avaldatud: 2021-08-05 16:01:00 CEST
Inbank
Poolaastaaruanne

Inbanki 2021. aasta teise kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2021. aasta teise kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,8 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 225% enam. Esimese poolaasta puhaskasumiks kujunes 4,4 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 59% enam. Kvartali omakapitali tootlus oli 10,9%.

  • Inbanki laenuportfell kasvas 2020. aasta teise kvartaliga võrreldes 41% ja ulatus 492 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 30% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 521 miljoni euroni.
  • Teise kvartali müügimaht oli kokku 125 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas see 116%. Kasvu vedas taas Poola äriüksus, mis kasvas aastatagusega võrreldes 260% ja panustas kogumüüki 58 miljonit eurot.
  • Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 119% ja oli 89 miljonit eurot moodustades 71% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht
    suurenes 230% ja oli 15 miljonit eurot, autosid finantseeriti 22 miljoni euro eest, mis on 69% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.
  • Teise kvartali lõpus oli Inbankil 737 000 aktiivset kliendilepingut, mis on 18% enam kui aasta tagasi.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Selle aasta teises kvartalis müüs Inbank krediiditooteid rekordilise 125 miljoni euro eest, mis on rohkem kui eelmise aasta esimesel poolel kokku. Müügikasvu vedas taas Poola äriüksus, mille müük moodustas juba üle poole kogu müügist.

Toodete lõikes kasvas jätkuvalt kõige kiiremini järelmaks, mille müügimahud ulatusid teises kvartalis 89 miljoni euroni. Hea oli näha taastumas ka laenutoodete müüki, mis jõudis esimest korda koroonakriisi eelsele tasemele.

Selleks, et jätkuvalt kasvada, peame aga vaatama oma traditsioonilisest koduturust Baltikumist kaugemale. Tugev kasv Poolas annab tunnistust, et Inbankil on head eeldused eduks ka suurtel ja tiheda konkurentsiga turgudel. Samas on uutel turgudel tihedam konkurents ja see on põhjustanud ka marginaalide kahanemist, mida kiire kasv pole täielikult kompenseerinud.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 30.06.2021

Bilansimaht 653,8 miljonit eurot
Laenuportfell 492,2 miljonit eurot
Hoiuseportfell 520,9 miljonit eurot
Omakapital 65,8 miljonit eurot
Puhaskasum 4,35 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 10,9%


Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)
 1. kvartal 20212. kvartal 20206 kuud 20216 kuud 2020
Intressitulu sisemise intressimäära meetodil11 47310 39322 58921 280
Intressikulu-2 264-2 005-4 407-3 941
Neto intressitulu9 2098 38818 18217 339
     
Teenustasutulu486263935557
Teenustasukulu-783-512-1 572-1 002
Neto teenustasutulu-297-249-637-445
     
Muud põhitegevusega seotud tulud5 0312228 553362
Muud põhitegevusega seotud kulud-3 5920-6 3130
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku10 3518 36119 78517 256
     
Tööjõukulud-2 832-2 457-5 583-4 856
Turunduskulud-657-193-1 200-700
Halduskulud-1 888-1 052-2 942-2 099
Põhivara kulum-805-542-1 545-1 021
Tegevuskulud kokku-6 182-4 244-11 270-8 676
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja
laenude allahindluse kulu
4 1694 1178 5158 580
     
Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt-79176257592
Laenude allahindluse kulu-1 941-3 740-3 746-6 159
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu2 1495535 0263 013
     
Tulumaks-3443-675-276
Aruandeperioodi puhaskasum1 8055564 3512 737
     
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerumata kursivahed1854059-76
Aruandeperioodi koondkasum1 9905964 4102 661


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)  
 30/06/202131/12/2020
Varad  
Nõuded keskpankadele64 12327 445
Nõuded krediidiasutustele18 88119 784
Investeeringud võlakirjadesse6 19413 618
Laenud ja nõuded 492 211402 212
Investeeringud sidusettevõtetesse4 4294 026
Materiaalsed varad12 563833
Vara kasutusõigus27 3851 157
Immateriaalsed varad21 04316 139
Muud finantsvarad1 3881 350
Muud varad3 3261 297
Edasilükkunud tulumaksu vara2 2582 170
Varad kokku653 801490 031
   
Kohustised  
Klientide hoiused 520 907391 341
Muud finantskohustised45 02712 218
Tulumaksukohustis637864
Muud kohustised3 8912 810
Emiteeritud võlaväärtpaberid04 010
Allutatud võlaväärtpaberid17 58217 563
Kohustised kokku588 044428 806
   
Omakapital  
Aktsiakapital961961
Ülekurss23 86523 865
Kohustuslik reservkapital9690
Muud reservid1 6191 438
Jaotamata kasum39 21634 871
Mittekontrolliv osalus00
Omakapital kokku65 75761 225
   
Kohustised ja omakapital kokku653 801490 031

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4300 aktiivset koostööpartnerit ja 737 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

ManusInbank_Interim_Report_2021_Q2_ET.pdf