Estonian
Avaldatud: 2024-05-20 13:59:52 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Holm Bank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine lõppeb reedel, 24. mail

 

Holm Bank AS (registrikood 14080830, edaspidi Holm pank) tuletab meelde, et käimas olev Holm panga tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine, millest Holm pank teatas 9. mail 2024 sellekohase börsiteate avaldamisega, lõppeb sel reedel, 24. mail. Pakkumise aluseks on Holm panga poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on koos võlakirjatingimuste ning lõplike tingimustega kättesaadav Holm panga kodulehel (https://www.holmbank.ee/et/investorile). Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 5 miljoni euro üheaastase ajavahemiku jooksul, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Holm pank on esitanud taotluse pakkumise käigus emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

Pakkumise käigus pakutakse kuni 2 000 võlakirja kogumahuga 2 miljonit eurot Holm panga tagamata allutatud võlakirjaprogrammi alusel. Kogu programmi maht kokku on 8 miljonit eurot.

Pakkumine korraldatakse üksnes Eestis ja on suunatud Eesti investoritele. Täiendavalt võib Holm pank pakkuda võlakirju mitteavalikult kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides tuginedes määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõikes 4 nimetatud eranditele.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumise raames pakub Holm pank kuni 2 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 9.5% HOLM BANK BOND 24-2034” nimiväärtusega 1 000 eurot võlakirja kohta, lunastustähtajaga 30. mai 2034. Finantsinspektsiooni loal on Holm pangal õigus aga mitte kohustus lunastada võlakirjad nimiväärtuses 5 aasta möödudes, kõige varem 30. mail 2029. Holm pank maksab võlakirjadelt intressi kaks korda aastas fikseeritud intressimääraga 9,50 % aastas.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik võlakirju märkida, algas 10. mail 2024 kell 10.00 ning lõppeb 24. mail 2024 kell 16.00 (Eesti aja järgi). Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Holm pangal on õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1 000 eurot ühe võlakirja kohta. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) poolt peetavas Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3300004290.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Holm panga tagamata võlakohustustega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Holm panga likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud ettevõtte kirjelduses.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

10. mai 2024 kell 10.00 – Algas pakkumisperiood

24. mai 2024 kell 16.00 – Lõppeb pakkumisperiood

27. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Holm pank avaldab pakkumise tulemused

30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Võlakirjade ülekandmine investoritele ja võlakirjade eest tasumine

31. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Võlakirjadega kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Madli Pindmaa

Holm panga finantsjuht

Holm Bank AS

+372 53030037

madli.pindmaa@holmbank.ee

   

Holm Bank AS (https://www.holmbank.ee) on Eesti erakapitalil põhinev pank, mis omab

kaubamärke Liisi ja Holm. Panga tooteportfelli kuuluvad era- ja äriklientide finantseerimine, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, liising, järelmaks ning tähtajalised hoiused.

   

Oluline teave

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. 

 

Võlakirju pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse alusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Ettevõtte kirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid võlakirju märkima, tuginedes ettevõtte kirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.