Avaldatud: 2018-10-30 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

AS LHV GROUP ALLUTATUD VÕLAKIRJADE AVALIKU PAKKUMISE, NOTEERIMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE TEADE

AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ning teavitab allutatud võlakirjade kavandatavast noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS‑i (registrikood 10359206, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

LHV pakub avalikult kuni 16 000 LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 4 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 4 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht kuni 20 miljonit eurot. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300111558 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava on järgmine:

14.11.2018 kell 10.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus
27.11.2018 kell 16.00Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp
28.11.2018 või sellele lähedane kuupäevAllutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
30.11.2018 või sellele lähedane kuupäevAllutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
03.12.2018 või sellele lähedane kuupäevEeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)

Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Väärtpaberikonto omanik:Märkimiskorralduse esitanud investori nimi
Väärtpaberikonto:Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028
ISIN kood:EE3300111558
Väärtpaberite arv:Investori poolt määratud võlakirjade kogus
Hind (võlakirja kohta):1000 eurot
Tehingu summa:Tehingu koguväärtus (investori poolt määratud võlakirjade kogus korrutatuna ühe võlakirja hinnaga)
Vastaspool:AS LHV Group
Vastaspoole väärtpaberikonto:99100539709
Vastaspoole kontohaldur:AS LHV Pank
Tehingupäev (trade date):Märkimiskorralduse esitamise päev
Tehingu väärtuspäev:30.11.2018
Tehingu tüüp:“ost”
Arvelduse tüüp:“makse vastu”

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV esitas Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 03.12.2018 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja pakkumise lõplike tingimuste kättesaadavus

LHV põhiprospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ning esimese pakkumise lõplikud tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda põhiprospekti ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Manused


1 - Pohiprospekt_Prospectus.pdf
4 - Allutatud volakirjade pakkumise loplikud tingimused I pak_Final terms of the offering of subordinated bonds I offering.pdf
LHV Presentatsioon 2018 Q4 ET volakirjainvestoritele.pdf
3 - Allutatud volakirjade tingimused_Terms and conditions of subordinated bonds.pdf
4.1 - Esimese emissiooni kokkuvote _Summary of the first issue ET.pdf
2 - Pohiprospekti kokkuvote_Summary of base prospectus ET.pdf