Paskelbta: 2019-11-11 18:00:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB „Ignitis grupė“ dukterinių bendrovių AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje proceso inicijavimo

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovės valdyba priėmė sprendimą inicijuoti dukterinių bendrovių AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje procesą. 2019 m. lapkričio 11 d. buvo gautas Bendrovės vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pritarimas minėtam sprendimui.

Bendrovė siūlo išbraukti išbraukti GEN ir ESO akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje dėl šių priežasčių:

  1. Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje yra viešai prekiaujama nedideliu GEN ir ESO akcijų skaičiumi, atitinkamai prekyba akcijomis nėra aktyvi;
  2. GEN ir ESO akcijų vieša prekyba reguliuojamoje rinkoje nesuteikia pridėtinės naudos bendrovėms, tačiau reikalauja papildomų dubliuojamų išlaidų, susijusių su listinguojamoms bendrovėms keliamų reikalavimų vykdymu, kurie taip pat yra ir bus užtikrinami UAB „Ignitis grupė“ lygmenyje dėl listinguojamų žaliųjų obligacijų emisijų AB Nasdaq Vilnius ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose;
  3. GEN ir ESO neturi tikslo pritraukti papildomo kapitalo vykdydamos viešus savo akcijų ar kitų vertybinių popierių siūlymus Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje;
  4. Bendrovė, kartu su  jos akcininko teises įgyvendinančia Lietuvos Respublikos finansų ministerija planuoja analizuoti UAB „Ignitis grupė” įmonių grupės ilgalaikio finansavimo alternatyvas, tarp kurių galėtų būti tiek skolos, tiek akcinio kapitalo pritraukimas nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Šiai dienai jokių  konkrečių sprendimų nėra priimta.

Atsižvelgiant į tai, kad sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priima visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 3/4 visų dalyvaujančių susirinkime akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, Bendrovė kreipėsi į GEN ir ESO valdybas su prašymu sušaukti bendrovių neeilinius visuotinius akcininkų susirinkimus.

Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene komunikacijos vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt