Publicēts: 2020-08-28 08:40:00 CEST
Latvenergo
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Latvenergo koncerna nerevidētie 2020. gada pirmā pusgada rezultāti

Šodien, 28. augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020. gada pirmo pusgadu. 2020. gada pirmajā pusgadā Latvenergo Daugavas HES saražoja par 58 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn, un Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā. Tomēr Covid-19 ietekmē samazinājās elektroenerģijas patēriņš. 2020. gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi bija 393,3 milj. eiro jeb par 9 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko galvenokārt ietekmēja zemāks elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījums. Savukārt koncerna EBITDA* bija 161,9 milj. eiro, un tas ir par 27 % vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā.

Rīga, 2020-08-28 08:40 CEST -- No 2020. gada 11. marta līdz 9. jūnijam Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu Covid -19 izplatību. Ārkārtējās situācijas laikā un arī pēc tās beigām Latvenergo koncerns pastāvīgi vērtēja Covid-19 izplatības ietekmi un īstenoja pasākumus klientu un darbinieku drošībai, kā arī nodrošināja atbilstošu darba režīmu stratēģiski svarīgos objektos. Tādēļ vīrusa izplatībai nebija būtiskas ietekmes uz Latvenergo koncerna sniegto pakalpojumu nodrošinājumu. Tomēr vīruss ietekmēja tautsaimniecības aktivitāti, samazinot arī elektroenerģijas patēriņu – 2020. gada pirmajā pusgadā elektroenerģijas patēriņš Latvijā samazinājās par 3,7 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada.

Lai arī elektroenerģijas cenas un pieprasījuma kritums samazināja elektroenerģijas izstrādi Baltijā par 14 %, sasniedzot 7,4 TWh, Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjoms bija par 4 % lielāks. 2020. gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 35 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Latvenergo savās elektrostacijās saražoja 2 550 GWh elektroenerģijas un 978 GWh siltumenerģijas.

Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir par 58 % lielāks, un tas ir 1 804 GWh. Vidējā ūdens pietece Daugavā 2020. gada pirmajā pusgadā bija 726 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn – tikai 447 m3/s. 2020. gada pirmajos sešos mēnešos no atjaunīgajiem energoresursiem saražotā elektroenerģija koncernā veidoja 71 % (2019. gada attiecīgajā periodā – 49 %).

Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pārskata periodā ir 720 GWh, kas ir par 40 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 14 % būtiski siltāku laikapstākļu dēļ apkures sezonā. 

Pārskata periodā Latvenergo koncerna elektroenerģijas pārdošanas apjoms Baltijā ir 3 083 GWh, no tā 1/3 ir pārdota klientiem ārpus Latvijas. Baltijā noslēgti 238 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, un tas ir par 82 % vairāk, salīdzinot ar 2019. gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Līdz pārskata perioda beigām kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā ir sasniegusi jau 4,1 MW, no kuriem 76 % ir uzstādīti klientiem ārpus Latvijas, tādējādi Latvenergo ir kļuvis  par vienu no vadošajiem šī pakalpojuma nodrošinātājiem Baltijā. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir par 58 % lielāks nekā 2019. gada pirmajā pusgadā, un tas ir 227 GWh.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2020. gada pirmajā pusgadā ir 393,3 milj. eiro, un tas ir par 9 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tos galvenokārt ietekmēja mazāks elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījums. Savukārt koncerna EBITDA ir par 27 % lielāka, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un tā ir 161,9 milj. eiro. To galvenokārt ietekmēja lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES un zemākas elektroenerģijas iepirkuma cenas. Koncerna peļņa ir par 32,8 milj. eiro lielāka, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un tā sasniedz 86,8 milj. eiro.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2020. gada pirmajā pusgadā ir 93,2 milj. eiro. Investējot videi draudzīgos projektos, 2020. gada pirmajā pusgadā Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 12,3 milj. EUR. Savukārt tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 76 % no kopējām investīcijām. 42,2 milj. eiro ir ieguldīti sadales sistēmas aktīvos, bet 28,9 milj. eiro – pārvades sistēmas aktīvos.

10. jūnijā atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 8. oktobra lēmumam no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi 694,3 milj. EUR vērtībā, nododot visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas 222,7 milj. eiro vērtībā Ekonomikas ministrijai. Līdz ar pārvades aktīvu nodalīšanu AS “Augstsprieguma tīkls” ir nodotas arī visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" saistības.

10. jūnijā iecelta jauna AS "Latvenergo" padome, kurā strādā Ivars Golsts, Toms Siliņš, Aigars Laizāns, Gundars Ruža un Kaspars Rokens. Par padomes priekšsēdētāju ir ievēlēts Ivars Golsts, bet par padomes priekšsēdētāja vietnieku – Kaspars Rokens.

Nākamais Latvenergo koncerna 2020. gada starpperiodu pārskats tiks publicēts 27. novembrī. 

*  ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Ņemot vērā, ka 2020. gada 10. jūnijā pārvades aktīvi tika nodalīti no Latvenergo koncerna, salīdzinošie rezultāti veidoti, pārvades segmenta darbību atspoguļojot kā pārtraucamo darbību. Tādējādi tas ietekmē peļņas vai zaudējumu pozīcijas pret iepriekš publicētajiem datiem, skatīt Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 6 mēnešu periodu 18. pielikumu.

Darbības rādītāji

    6 mēn. 2020 6 mēn. 2019
Pārdotā elektroenerģija GWh   4 615 4 743
Mazumtirdzniecība* GWh   3 083 3 365
Vairumtirdzniecība** GWh   1 532 1 378
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   227 143
Elektrostaciju izstrāde GWh   2 550 2 373
Siltumenerģijas izstrāde GWh   978 1 139
Darbinieku skaits     3 374 3 478
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

milj. EUR

    6 mēn. 2020 6 mēn. 2019
Ieņēmumi**   393,3 432,5
EBITDA1)**   161,9 127,8
Peļņa   86,8 54,0
Aktīvi   3 248,0 3 731,7
Pašu kapitāls   2 004,4 2 202,6
Neto aizņēmumi (koriģēts)2)**   596,1 574,9
Investīcijas   93,2 99,6

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās mīnus aizdevumi AS "Augstsprieguma tīkls" mīnus nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās (izkļaujot pārtraucamo darbību)

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 6 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 6 mēnešu periodu 18. pielikumu.

 

Finanšu koeficienti*

    6 mēn. 2020 6 mēn. 2019
EBITDA rentabilitāte3)   35 % 29 %
Neto aizņēmumi / EBITDA (koriģēts)4)   2,1 2,1
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls (koriģēts)5)   30 % 26 %
Aktīvu atdeve (ROA)6)   3,6 % 0,9 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)7)   6,0 % 1,4 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) (koriģēts)8)**   4,7 % 1,5 %

3) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi

4) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi pārskata perioda sākumā + neto aizņēmumi pārskata perioda beigās) * 0.5 / EBITDA

5) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2)

7) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2)

8) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2))

* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 6 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2020. gada 6 mēnešu periodu 18. pielikumu.

   

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

EUR'000

  6 mēn. 2020 6 mēn. 2019
     
Ieņēmumi 393 338 432 549
Pārējie ieņēmumi 14 071 14 583
Izlietotās izejvielas un materiāli (163 309) (243 659)
Personāla izmaksas (56 373) (53 116)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (25 862) (22 582)
EBITDA 161 865 127 775
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums (79 206) (72 873)
Saimnieciskās darbības peļņa 82 659 54 902
Finanšu ieņēmumi 797 563
Finanšu izmaksas (5 672) (4 697)
Peļņa pirms nodokļa 77 784 50 768
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (800) (2 661)
Pārskata perioda pamatdarbības peļņa 76 984 48 107
Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības 9 843 5 917
Pārskata perioda peļņa 86 827 54 024
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 85 367 52 320
  - mazākuma daļu 1 460 1 704

*  Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

EUR'000

    30/06/2020 31/12/2019  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi     2 790 467 2 775 532
Tiesības lietot aktīvus     5 065 5 522
Ieguldījuma īpašumi     300 301
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 39
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm             86 620                –
Citi ilgtermiņa debitori     433 433
Pārējie finanšu ieguldījumi     2 702 16 885
Ilgtermiņa aktīvi kopā     2 885 627 2 798 712
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     81 220 104 927
Parādi no līgumiem ar klientiem     90 549 111 530
Citi īstermiņa debitori     95 894 77 085
Nākamo periodu izmaksas     2 326 3 015
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums     140 140
Atvasinātie finanšu instrumenti     11 075 6 717
Pārējie finanšu ieguldījumi     14 159                –
Nauda un naudas ekvivalenti     66 992 122 422
Apgrozāmie līdzekļi bez nodalīšanai turētiem aktīviem     362 355 425 836
Aktīvi turēti nodalīšanai                    – 640 393
Apgrozāmie līdzekļi kopā     362 355 1 066 229
AKTĪVU KOPSUMMA     3 247 982 3 864 941
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     612 205 834 883
Rezerves     1 073 137 1 075 235
Nesadalītā peļņa     311 578 318 555
Rezerves, kas klasificētas kā turētas nodalīšanai     28 936
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     1 996 920 2 257 609
Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa     7 519 7 878
Pašu kapitāls kopā     2 004 439 2 265 487
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     662 353 702 129
Nomas saistības     4 079 4 349
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     947 8 327
Uzkrājumi     19 255 18 491
Atvasinātie finanšu instrumenti     7 493 6 149
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     141 283 143 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     182 048 194 033
Ilgtermiņa kreditori kopā     1 017 458 1 076 808
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     87 355 180 542
Nomas saistības     1 054 1 216
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     92 947 115 708
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     13 974 13 764
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     25 153 24 857
Atvasinātie finanšu instrumenti     5 602 6 983
Īstermiņa kreditori  bez saistībām, kas attiecinātas uz nodalīšanai turētiem aktīviem     226 085 343 070
Attiecinātās saistības uz nodalīšanai turētiem aktīviem     179 576
Īstermiņa kreditori kopā     226 085 522 646
Kreditori kopā     1 243 543 1 599 454
PASĪVU KOPSUMMA     3 247 982 3 864 941

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


02_Latvenergo_Interim_2020_6M_presentation_LAT.pdf
01_Latvenergo_Interim_2020_6M_LAT.pdf