Paskelbta: 2020-07-07 16:15:51 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. liepos 7 d. įvyko neeilinis visuotinis AB "Snaigė" akcininkų susirinkimas.
Visi akcininkų susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.
Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimas:
Dėl 2018 m. spalio 1 d. priimto akcininkų sprendimo pakeitimo ir AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo mažinimo;
Akcininkų priimtas sprendimas:

„Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 8 320 702,95, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,21 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainavimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus  2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“. Taip pat buvo nuspręsta sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą.
Taip pat atsižvelgiant į tai, kad notaras atsisakė atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m. spalio 1 d. neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu, t.y.  patvirtinti AB “Snaigė” pakeistus steigimo dokumentus (įstatus) dėl įstatinio kapitalo mažinimo. Bendrovė dėl notaro atsisakymo padavė skundą teismui ir teismui tenkinus Bendrovės skundą, 2020 m. gegužės 15 d., įsiteisėjo nutartis, įpareigojanti notarą atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m. spalio 1 d. Bendrovės akcininkų sprendimų įgyvendinimu.
Atsižvelgiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu įstatinis kapitalas yra 10 301 822,70 EUR, o nominali 1 akcijos vertė 0,26 EUR., t.y. neatitinka 2018 m. spalio 1d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio;
Atsižvelgiant ir į tai, kad iki šio (2020-07-07) sprendimo priėmimo Bendrovė neatliko jokių veiksmų  ir Bendrovės akcininkai nepriėmė jokių sprendimų, susijusių su Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu ir atitinkamos sumos pervedimu į Bendrovės perkainojimo rezervą pagal Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus  2018-01-29 sprendimą Nr. 241-19, t.y. nėra jokių teisinių kliūčių Bendrovės akcininkų 2018 m. spalio 1 d. sprendimo dėl įstatinio kapitalo mažinimo pakeitimui, 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendimą pakeisti ir priimti naują sprendimą tuo pačiu klausimu.
Sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo išdėstyti taip:
Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo EUR 10 301 822,70 iki EUR 6 735 807,15, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,26 iki EUR 0,17 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainojimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus  2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“.
Patvirtinti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir patvirtinti Bendrovės pakeistų įstatų naują redakciją (pridedama):
 „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 (šeši milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai ir 15 euro centų) eurai“.
ir
„5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė  0,17 euro (septyniolika šimtųjų euro)“.
Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55 pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą.
Pavesti bendrovės gen. direktoriui Mindaugui Sologubui (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.“

Šis įstatinio kapitalo pokytis neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206


Priedas


AB Snaige akcininku patvirtinta istatu redakcija_Articles of association approved by shareholders_2020-07-07_LT_ENG.docx