English Lithuanian
Paskelbta: 2024-03-29 13:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2024 m. kovo 29 d. AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

 1. AB Šiaulių banko konsoliduoto 2023 metų metinio pranešimo pristatymas

Pristatytas konsoliduotas metinis pranešimas (pridedama).

 1. AB Šiaulių banko nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas

Susipažinta su nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

 1. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai

Išklausyti Banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

 1. AB Šiaulių banko 2023 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Patvirtintas 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

 1. AB Šiaulių banko 2023 metų pelno paskirstymas

Patvirtintas Banko pelno paskirstymas (pridedama).

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,0485 euro vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai. Teisių apskaitos data 2024 m. balandžio 15 d.

 1. AB Šiaulių banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas
 2.  Nuspręsta Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:
 1. savų akcijų įsigijimo tikslas – mažinti Banko įstatinį kapitalą, anuliuojant Banko įsigytas akcijas;
 2. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 20 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo arba, jeigu savų akcijų supirkimas Banko valdybos sprendimu yra vykdomas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kaina, kuri neviršija aukštesnės iš šių kainų: paskutinės nepriklausomos prekybos kainos ir aukščiausios dabartinės nepriklausomo pasiūlymo kainos prekybos vietoje, kur įsigyjamos akcijos, kaip tai numatyta Komisijos deleguotojo reglamento 2016/1052 3 straipsnio 2 dalyse;
 3. minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
 4. terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
 5. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo;
 6. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytų akcijų pardavinėti neplanuojama ir todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos;
 7. pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat, kai reikalinga, gavus reikiamus priežiūros institucijų leidimus, priimti konkrečius sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką (įskaitant teisę akcijų supirkimą vykdyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis), laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
 1. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. kovo 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo.
 1. AB Šiaulių banko audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

Nuspręsta:

Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmonė, kuri atliks 2024 – 2025 metų AB Šiaulių banko finansinių ataskaitų ir AB Šiaulių banko grupės įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.

Nustatyti, 2024 – 2025 metų AB Šiaulių banko ir AB Šiaulių banko grupės įmonių konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą 401 000 EUR (be PVM) per vienerius metus, tame skaičiuje už AB Šiaulių banko ataskaitų auditą 150 000 EUR (be PVM), su teise šias kainas didinti iki 10 procentų.

 1. AB Šiaulių banko naujos įstatų redakcijos tvirtinimas

Patvirtinta AB Šiaulių banko įstatų naują redakciją (pridedama).

 1. AB Šiaulių banko atnaujintos Atlygio politikos tvirtinimas

Patvirtinta atnaujinta AB Šiaulių banko Atlygio politika (pridedama).

 1. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narių rinkimai naujai kadencijai

Nuspręsta:

Išrinkti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai:

1.1.             Valdą Vitkauską;

1.2.             Darių Šulnį;

1.3.             Tomą Okmaną;

1.4.             Mindaugą Railą;

1.5.             Gintarą Kateivą;

1.6.             Susan Gail Buyske;

1.7.             Monika Nachyla.

Nustatyti, kad išrinkta AB Šiaulių banko stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam eiliniam visuotiniam AB Šiaulių banko akcininkų susirinkimui.

Nustatyti, jei asmuo į AB Šiaulių banko stebėtojų tarybą išrinktas pirmą kartą, jis stebėtojų tarybos nario pareigas pradės eiti tik gavus AB Šiaulių banko priežiūros institucijos leidimą.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas
El. p. tomas.varenbergas@sb.lt  

Priedai549300TK038P6EV4YU51-2023-12-31-lt.zip
Atlygio politika - nauja redakcija_20240329.pdf
Nepriklausomo auditoriaus isvada LT.pdf
Pelno_paskirstymas.pdf
SB istatai - nauja redakcija_20230331.pdf