English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-29 08:30:00 CEST
Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2023 m. kovo 29 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotuoju 2022 m. metiniu pranešimu

1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės konsoliduotuoju 2022 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą

2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų konsoliduotojo  metinio pranešimo daliai

3.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.

4. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

4.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

5. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo

5.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 8 817
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 968
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 10 785
Pervedimai iš rezervų -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 10 785
Pelno paskirstymas: -484
- į įstatymo numatytus rezervus -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
- į kitus rezervus -
- dividendai* -484
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 10 301

* skiriama 0,15 EUR vienai akcija

6. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo

6.1. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) redakcija, kurios 37 (2) straipsnio nuostatos taip pat buvo išdėstytos nauja redakcija, Bendrovės akcininkai nusprendė patikslinti Bendrovės valdybos kompetenciją, nustatytą Bendrovės įstatuose, dėl sandorių su susijusiomis šalimis ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).

6.2. Įgalioti Bendrovės direktorę Eglę Surplienę (su teise perįgalioti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

7. Dėl Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo

7.1. Atsižvelgiant į tai, kad paskyrus nepriklausomą valdybos narį jam mokamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas atlygis, atitinkamai atnaujinama Bendrovės Atlygio politika. Bendrovės akcininkai nusprendė patvirtinti naują Bendrovės atlygio politikos redakciją (pridedama).

7.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, keičiant atlygio politiką, visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiamos visos atlygio ataskaitos, patvirtintos po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos (pridedama).

8. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo

8.1. Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo pokyčius dėl sandorių su Bendrovės susijusia šalimi vertinimo, atitinkamai atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės akcininkai nusprendė patvirtinti naują Audito komiteto nuostatų redakciją (pridedama).

9. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo

9.1. Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

9.2. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

(i) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

(ii) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

(iii) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

(iv) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 eurai;

(v) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

9.3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2022 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

10. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita

10.1. Vadovaujantis Bendrovės  audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), Bendrovės akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas egle.surpliene@invaldainvl.com

Priedai2023 INVL Baltic Farmland nauja istatu redakcija.pdf
abinvlbalticfarmland-2022-12-31-lt.zip
Atlygio ataskaita_2020.pdf
Atlygio ataskaita_2021.pdf
Atlygio ataskaita_2022.pdf
Atlygio politika_2023.pdf
Audito komiteto nuostatai_2023.pdf
INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2022 2.pdf