Avaldatud: 2021-06-22 10:25:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus     toimus 22. juunil 2021. a algusega kell 10:00, Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskus“Victoria/Meloodia”, aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti (edaspidi „Koosolek“).

Koosoleku päevakorras olid 31.05.2021. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 31.05.2021. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine.


Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:12. Koosolekul osales 24 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 20 663 283 häält, mis moodustab 57,4% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati:

1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2020. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 20 663 283 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta puhaskasumiks 1 347 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2020. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

poolt: 20 656 673 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 6 610 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn 
http://www.silvanofashion.com