Published: 2019-06-19 11:15:00 CEST
Silvano Fashion Group
Erakorralise üldkoosoleku otsused

AS Silvano Fashion Group aktsionäride erakorralise koosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus 19. juunil 2019. a algusega kell 10:00, Hilton Tallinn Park hotellis konverentsisaalis “Atlantic City”, aadressil Fr.R.Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).

Koosoleku päevakorras olid 27.05.2019. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel  ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 28.05.2019. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh põhikirja muutmine ja aktsiakapitali vähedamine.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:10. Koosolekul osales 22 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 22 345 072 häält, mis moodustab 62,07% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

Päevakorrapunkt 1: Põhikirja muutmine
Otsustati:

1.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
1.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri.
Hääletamise tulemused:

poolt: 22 340 119 häält ehk 99,98 % koosolekul esindatud häältest
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
erapooletu: 4 953 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,% koosolekul esindatud häältest

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine

Otsustati:

2.1   Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta.
2.2   Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.
2.3   Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia
2.4   Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri   fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 03.07.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

Hääletamise tulemused:

poolt: 22 342 069 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
erapooletu: 3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 3 000 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   
Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel.
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 
http://www.silvanofashion.com