English
Published: 2020-04-01 09:45:29 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Notice to general meeting

Correction: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 16. april 2020 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

DAGSORDEN

 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5
  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
   Bestyrelsen indstiller, at der for 2019 foretages udlodning som følger:
Afdeling/andelsklasse DKK/EUR per andel
EU CLO Investment Grade DKK 19 DKK/andel
EU CLO Opportunity KL 48 DKK/andel
EU CLO Investment Grade EUR 19 EUR/andel

Udlodningerne er gennemført som aconto-udlodninger den 26. april 2019, 26. juli 2019, 25. oktober 2019 og 27. januar 2020.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2019 godkendes.

 1. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne:

 1. )     Ændringer i § 6 med afdelingernes investeringsområder og -begrænsninger.
 • Forslag om at afdelingerne European CLO Investment Grade (KL) og European CLO Opportunity (KL) pålægges den såkaldte 5/10/40-restriktion fra UCITS-lovgivningen. Herefter må afdelingerne maksimalt have en eksponering på 5 % per udsteder (SPV), dog op til en 10 %-eksponering per udsteder inden for 40 % af formuen. F.eks. 4 eksponeringer på 10 % eller 2 eksponeringer på 8 % og 4 eksponeringer på 6 %.
 • Forslag om at afdeling European High Yield (KL) pålægges en 10 %-begrænsning ift. andre institutter for kollektiv investering (investeringsfonde) samlet set. Det er en såkaldt fund-of-funds-begrænsning, der betyder, at UCITS-investeringsfonde lovligt kan investere i afdelingerne.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på foreningens hjemmeside og er vedhæftet denne indkaldelse.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg. Herudover indstilles Jan Klæstrup Hinge som nyt bestyrelsesmedlem. Der er vedlagt profil på Jan Klæstrup Hinge.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor.

 1. Eventuelt

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2019 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 2. april 2020 samt være tilgængelige på accunia-invest.dk fra samme dato.

København, den 26. marts 2020
Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest

Attachments


Vedtgt AccInvKF GF 2020-04-16 mu.pdf
Bilag3_BestMedl_profil.pdf
GF-fuldm - AccInvKF - 2020-04-16.pdf
GF-indk - AccInvKF - 2020-04-16.pdf