English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-17 16:00:42 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su jos dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ smulkiaisiais akcininkais

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė: 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Kaip jau buvo skelbta Bendrovės 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. sausio 3 d. pranešimuose apie esminius įvykius, „Ignitis grupės“ dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) ir AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) smulkieji akcininkai teikė ieškinius, kuriais prašė pripažinti negaliojančiais 2019 m. gruodžio 4 dienos ESO ir GEN neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus išbraukti įmonių akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Teismai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė ESO bei GEN akcijų delistingavimo procesus (atitinkamai nuoroda ir nuoroda).

Bendrovė informuoja, jog siekiant, kad sklandžiai vyktų su ESO ir GEN akcijų išbraukimu iš vertybinių popierių biržos bei privalomu akcijų išpirkimu susiję procesai, 2020 m. kovo 17 d. „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą (toliau – Susitarimas) su ESO ir GEN smulkiuosius akcininkus atstovaujančia Investuotojų asociacija (toliau – Akcininkai). Tą pačią dieną asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtose teisminėse bylose, pateikė teismams pareiškimus dėl ieškinių atsisakymo.

„Ignitis grupė“ Susitarimu įsipareigojo:

  • priimti sprendimus dėl siūlymo ESO ir / ar GEN akcininkams mokėti dividendus už 2019 metus. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie bus ESO ir / ar GEN akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (teisių apskaitos dienos pabaigoje);
  • Lietuvos bankui pritarus, „Ignitis grupės“ pirminio viešo akcijų siūlymo metu kiekvienas smulkusis akcininkas, kuris Susitarimo pasirašymo dieną yra ESO ir / ar GEN akcininkas ir oficialių siūlymų metu parduos ESO ir / ar GEN akcijas „Ignitis grupei“, galės įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už sumą, kuri būtų lygi akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš Bendrovės 2020 m. sausio 10 d. pranešime apie esminį įvykį atskleistos „Ignitis grupės“ už ESO ir / ar GEN akcijas siūlomos mokėti kainos (nuoroda), prie jos pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtam akcijų skaičiui. „Ignitis grupės“ akcijas smulkieji ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai galės įsigyti už tokią pačią kainą, kaip ir visi kiti planuojamo Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo dalyviai.

Akcininkai Susitarimu patvirtinto ir sutiko, kad:

  • visi 2019 m. gruodžio 4 d. įvykusių ESO ir GEN neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų metu priimti sprendimai yra teisėti, priimti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, todėl gali ir turi būti įgyvendinami;
  • „Ignitis grupės“ Lietuvos bankui pateiktuose tvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliaruose dėl ESO ir GEN akcijų nurodytos abiejų bendrovių akcijų supirkimo kainos yra laikomos tinkamomis ir Akcininkams priimtinomis tiek oficialių siūlymų, tiek ir privalomų akcijų pardavimų kainomis, kurios visiškai atitinka Akcininkų interesus;
  • asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtose teisminėse bylose, įsipareigojo parduoti „Ignitis grupei“ savo turimas ESO ir / ar GEN akcijas oficialių siūlymų metu.

Susitarimas neteks galios teisme iškėlus bet kokią bylą, kurios ginčo objektas būtų susijęs su ESO ir / ar GEN akcijų išbraukimu iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir / ar ESO ir / ar GEN privalomu akcijų pardavimu (angl. squeeze-out) ir / ar „Ignitis grupės“ pirminiu viešu akcijų siūlymu (angl. Initial Public Offering, IPO) ir / ar dividendų ESO ir / ar GEN akcininkams skyrimu.

Susitarimo sudarymo dieną Bendrovė valdo 94,98 proc. ESO akcijų ir 96,82 proc. GEN akcijų.

Ainė Riffel, „Ignitis grupės“ vyr. ryšių su investuotojais ir investicijų analitikė, el. paštas aine.riffel@ignitis.lt