English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-29 16:26:00 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. balandžio 29 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkime priimti sprendimai:

1. darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;
Susipažinta (išklausyta) AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas, akcininkai patvirtino atlygio ataskaitą,
2. darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2021 m. bendrovės finansines ataskaitas;
Susipažinta (išklausyta) auditoriaus išvada apie 2021 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3. darbotvarkės klausimas: 2021 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
Patvirtintas 2021 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
4. darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
Patvirtintas AB „Snaigė“ 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

Straipsniai EUR
   
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje (10 080 925)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) (2 018 571)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 845 784
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (11 253 712)
Pervedimai iš rezervų 673 581 
tikslinės paskirties  (savų akcijų įsigijimui) -----------
Pervedimai iš privalomojo rezervo 673 581 
Paskirstytinas pelnas (10 580 131)
Pelno paskirstymas: 673 581
į įstatymo numatytus rezervus 673 581
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (11 253 712)

Priedas: AB „Snaigė“ konsoliduotos ir bendrovės 2021 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas, nepriklausomo auditoriaus išvada ir socialinės atsakomybės ataskaita.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

PriedasAB Snaige finansiniu ataskaitu rinkinys_Auditoriaus isvada_Metinis pranesimas_Socialines atsakomybes ataskaita uz 2021 m. LT.zip