English Latvian
Publicēts: 2021-12-28 14:27:58 CET
PATA Saldus
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

Paziņojums par galīgo akciju atpirkšanu

Ar 2021.gada 21.decembra lēmumu Nr. 172 Finanšu un kapitālā tirgus komisija atļāva sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "PATA" (reģistrācijas numurs 40003448619) veikt akciju sabiedrības "PATA Saldus" galīgo akciju atpirkšanu. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 82. panta septīto daļu tiek publicēta šāda informācija par obligāto akciju atpirkšanas veikšanu:

Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "PATA Saldus", vienotais reģistrācijas numurs 40003020121, juridiskā adrese: Saldus novads, Saldus, Kuldīgas iela 86C, LV-3801, Latvija, tālruņa numurs +371 63807072, elektroniskā pasta adrese: info@patasaldus.lv, mājaslapas adrese: www.patasaldus.lv.

Piedāvātājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA", vienotais reģistrācijas numuru: 40003448619, juridiskā adrese: Siguldas novads, Inčukalna pagasts, Inčukalns, Miera iela 2, LV-2141. SIA "PATA" vienīgais dalībnieks un patiesā labuma guvējs ir Uldis Mierkalns, personas kods 051173-12300.

Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Atpirkšanas cena ir EUR 30,02 (trīsdesmit euro un divi centi) par vienu akciju.
Vienas akcijas atpirkšanas cena noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās un otrās daļas prasībām.

Atpērkamo akciju atsavināšana par labu Atpircējam

Ieraksta datums ir piektā darba diena pēc informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ieraksta datumā Atpērkamās akcijas tiek bloķētas Mērķa sabiedrības akcionāru - Atpērkamo akciju turētāju kontos, un šie akcionāri zaudē tiesības rīkoties ar tiem piederošajām Mērķa sabiedrības akcijām. Nākamajā darbadienā pēc ieraksta datuma Atpirkšanas īstenotājs ieskaita Nasdaq CSD norādītajā naudas kontā naudas summu, kas atbilst Atpērkamo akciju vērtībai. Pēc minētās naudas summas saņemšanas no Atpircēja, Nasdaq CSD pārskaita visas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā un Nasdaq CSD dalībnieku kontos, kas atvērti Nasdaq CSD, iegrāmatotās Atpērkamās akcijas uz Atpircēja kontu; un vienlaikus veic naudas pārvedumus uz attiecīgo Nasdaq CSD dalībnieku naudas kontiem, nosūtot pieprasījumu Nasdaq CSD dalībniekiem dzēst Atpērkamās akcijas Mērķa sabiedrības akcionāru Atpērkamo akciju turētāju finanšu instrumentu kontos. Atlīdzību tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem Atpērkamo akciju turētājiem, kuru akcijas ieraksta datuma norēķinu dienas beigās atrodas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā, ieskaita Nasdaq CSD naudas kontā. Nasdaq CSD dalībnieks, kurš saņēmis minēto naudas maksājumu no Nasdaq CSD vienas darba dienas laikā pēc šāda naudas maksājuma saņemšanas pārskaita Atpērkamo akciju pirkuma maksu attiecīgajiem Mērķa sabiedrības akcionāriem - Atpērkamo akciju turētājiem atbilstoši tiem piederošo Atpērkamo akciju skaitam saskaņā ar iegrāmatojumu finanšu instrumentu kontos ieraksta datuma dienas beigās.

Vieta un laiks, kur un kad var iepazīties ar prospektu
Iepazīties ar akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu var Nasdaq Rīga mājaslapā vai Saldū akciju sabiedrības "PATA Saldus" telpās, Kuldīgas ielā 86C, no plkst. 11.00 līdz 15.00, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63807072. Prospekts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu tiks publicēts Nasdaq Rīga tīmekļvietnē.

Ieraksta datums - 2022. gada 4. janvāris.

Norēķinu datums - 2022. gada 5. janvāris.

Pielikumā: Galīgās akciju atpirkšanas prospekts

Valdes priekšsēdētājs, G.Zommers
e-pasts:
info@patasaldus.lv;
Tālr.: 63807072


PROSPEKTS galigais akciju atpirkums .pdf