Paskelbta: 2020-03-31 07:10:26 CEST
K2 LT
Pranešimas apie esminį įvykį

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2020 m. kovo 30 d. priimti sprendimai

  1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimo ir 2019 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo

Nuspręsta patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2019 metų AB „K2 LT“ metinis pranešimas.

  1. Dėl valdybos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo

Nuspręsta patvirtinti AB „K2 LT“ valdybos pristatytą ataskaitą už 2019 metus.

  1. Dėl 2019 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo

Nuspręsta 2019 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (pridedama). Nuspręsta, kad už 2019 finansinių metų laikotarpį dividendai akcininkams nemokami.

  1. Dėl pritarimo žemės sklypo, esančio Talino g. 4A , Vilniuje, pardavimui

Nuspręsta pritarti ir suteikti įgaliojimus Bendrovės valdybai ir Bendrovės vadovui sudaryti sutartį, kurios vertė viršija Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR“) dėl žemės sklypo, esančio Talino g. 4A , Vilniuje, unikalus daikto Nr. 4400-4522-3343. Valdyba šiuo sprendimu įgaliojama priimti galutinį sprendimą dėl tokio sandorio sudarymo ir jo sąlygų, įskaitant už žemės sklypą gautinos kainos refinansavimo klausimų.

 

Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt