English
Published: 2022-04-07 17:11:34 CEST
PFA Invest
Decisions of general meeting

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 7. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjorte dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen den 7. april 2022. Herunder blev bestyrelseshonorar for 2021 og udbytteudlodning godkendt.

Udbytteudbetalingen på følgende afdelinger blev foretaget aconto til investorerne på baggrund af bestyrelsens beslutning af 9. februar 2022:

AfdelingISINUdbytte (kr. pr. andel)
Mellemlange Obligationer DK00607004330,00
KreditobligationerDK00604468960,00
Danske AktierDK006044662327,40
Globale AktierDK006044670643,70
Balance ADK00605228294,20
Balance AADK00608143662,80
Balance BDK006044697911,20
Balance CDK006062288413,30
Balance AkkumulerendeDK0060814440-

Udbytterne fragik afdelingernes indre værdi den 10. februar 2022 med valør den 14. februar 2022. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til a conto udbytte var den 9. februar 2022. Første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusive ret til a conto udbytte var den 10. februar 2022.

Bestyrelsens honorar for 2022 blev vedtaget af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Rina Asmussen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Engberg Jensen som formand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest