Avaldatud: 2012-05-15 15:30:00 CEST
Merko Ehitus
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, Eesti, 2012-05-15 15:30 CEST --

ASi MERKO EHITUS, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku neljapäeval, 07. juunil 2012.a. kell 14.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 31. mai 2012.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 07. juunil 2012.a. kell 13.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2011.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine ning kohustusliku reservkapitali suurendamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2011.a. majandusaasta puhaskahjum 14 084 939 eurot;
(ii) katta 2011.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta;
(iv) suurendada kohustuslikku reservkapitali 68 764 euro võrra eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2011.a. majandusaasta puhaskahjumi katmist ja kohustusliku reservkapitali suurendamist on 96 610 030 eurot.

3. Põhikirja muutmine
Nõukogu teeb ettepaneku muuta ASi Merko Ehitus põhikirja alljärgnevalt:
3.1. Muuta ASi Merko Ehitus põhikirja punkti 41 alljärgnevalt:
„41. Seltsi juhatus on kuni 3-liikmeline. Kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatuse esimehe.“
3.2. Kinnitada ASi Merko Ehitus põhikirja uus redaktsioon ülaltoodud muudatusega.

4. 2012. ja 2013.a. majandusaastateks audiitori kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2012.a. ja 2013.a. majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmisteks perioodideks.

Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Merko Ehitus võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Merko Ehitus esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko Ehitus kontorisse, Järvevana tee 9G Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 06. juuniks 2012.a. kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Merko Ehitus kodulehe aadressil http://www.merko.ee/ avaldatud blankette. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Merko Ehitus 2011.a. majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

ASi Merko Ehitus korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas põhikirja projekti, otsuste eelnõudega, 2011.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 16. maist 2012.a. tutvuda ASi Merko Ehitus kodulehe aadressil http://www.merko.ee/ või tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse ASi Merko Ehitus koduleheküljel internetis.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Merko Ehitus tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Merko Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 04. juunini 2012, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad ASilt Merko Ehitus nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 23. maini 2012, aadressil: AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.


Andres Trink
Juhatuse esimees
6 805 400
andres.trink@merko.ee