Paskelbta: 2021-08-13 17:00:00 CEST
Siauliu Bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB Šiaulių bankas perdavė savų akcijų darbuotojams kaip kintamojo atlygio dalį

AB Šiaulių bankas 2021 m. rugpjūčio 13 d. perdavė 312 502 savas akcijas Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams kaip atidėtąją kintamojo atlygio dalį už 2017 metus. 

Po šio perdavimo Bankas turi 687 498 savas akcijas.

Papildoma informacija:
Pranas Gedgaudas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tel. (8 41) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt