English Latvian
Publicēts: 2020-01-10 10:49:00 CET
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Akcionāra SIA “OLMAFARM” lēmumu projekti 24.01.2020 ārkārtas akcionāru sapulcei

Ievērojot Komerclikuma 273. panta piekto daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta sesto daļu, Akciju sabiedrības “Olainfarm”, turpmāk tekstā Olainfarm,  akcionārs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”, turpmāk tekstā OLMAFARM, iesniedzis lēmumu projektus Olainfarm ārkārtas akcionāru sapulcei, kas notiks 2020. gada 24. janvārī. Papildus OLMAFARM informē, ka no OLMAFARM puses padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti ārkārtas akcionāru sapulces laikā vai līdz akcionāru sapulces sākumam.

AS “OLAINFARM” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMU PROJEKTI
akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei
2020.gada 24. janvārī plkst.11.00:

1. Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievelēšana.
Lēmuma projekti:

1.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus.
1.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:
1) _____________________________;
2) _____________________________;
3) _____________________________;
4) _____________________________;
5) _____________________________.
1.3. Noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

2. Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunas revīzijas komitejas ievelēšana.
Lēmumu projekti:
2.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komitejas locekļus.
2.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:
1) _____________________________;
2) _____________________________;
3) _____________________________.
2.3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com