English Latvian
Publicēts: 2018-11-08 09:00:00 CET
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS “OLAINFARM” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES INICIATORU - ANNAS EMĪLIJAS MALIGINAS UN NIKAS SAVEĻJEVAS IESNIEGTIE LĒMUMU PROJEKTI ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCEI.


Ārkārtas akcionāru sapulce, kas sasaukta pēc akcionāru Annas Emīlijas Maliginas un Nikas Saveļjevas kopīga pieprasījuma,  notiks 2018.gada 22.novembrī plkst. 11:00 akciju sabiedrības  “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība, saskaņā ar akcionāru, Annas Emīlijas Maliginas un Nikas Saveļjevas, iesniegtajiem lēmumprojektiem:

1. Statūtu grozījumi.
Lēmumu projekti:

1.1. Veikt sekojošus grozījumus Akciju sabiedrības „Olainfarm” Statūtos:
1.1.1. Papildināt Statūtus ar 6.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„6.3. Valdei ir pienākums saņemt Padomes iepriekšējo piekrišanu sekojošām darbībām:
6.3.1.   līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
6.3.2.   Sabiedrības meitas sabiedrību dibināšana;
6.3.3. uzņēmumu vai to daļu iegūšana vai atsavināšana;
6.3.4. Sabiedrības darbībai pamatlīdzekļu pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro)
6.3.5.   komercsabiedrību, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana;
6.3.6. Sabiedrības nekustama īpašuma objekta pirkšana vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz virs EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro);
6.3.7. garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, lai veiktu Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo uzņēmumu saimniecisko darbību;
6.3.8. darījumu slēgšana starp Sabiedrību un tās saistītu personu, ja šāds darījums nav Sabiedrības parasti veicamā komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem;
6.3.9. juridisko pakalpojumu sniedzēju, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu konsultantu vai Revidenta pieaicināšana (t.sk. sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta sagatavošanai);
6.3.10. aizdevumu saņemšana, kredītlīnijas līgumu slēgšana un aizdevumu izsniegšana;
6.3.11. jautājuma par apvienošanos ar citu sabiedrību vai pievienošanos citai sabiedrībai vai citu ar reorganizāciju saistītu jautājumu iepriekšēja izskatīšana;
6.3.12. Sabiedrības biznesa stratēģijas pieņemšana;
6.3.13. Sabiedrības ikgadējā budžeta un budžeta izmaiņu apstiprināšana;
6.3.14. Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;
6.3.15. darījumu noslēgšana, kuru līgumā paredzētais darbības termiņš pārsniedz divus gadus vai kuru kopsumma ar vienu darījuma partneri viena kalendāra gada laikā pārsniedz 1 000 000 EUR (vienu miljonu euro);
6.3.16. jebkuras sabiedrības mantas ieķīlāšana, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu nodibināšana;
6.3.17. Sabiedrības budžetā neparedzētu dāvinājuma, sponsorēšanas vai jebkuru citu darījumu noslēgšana, kas paredz Sabiedrības mantas bezatlīdzības nodošanu citām personām;
6.3.18. preču zīmju, patentu, licenču, tehnoloģiju un citu intelektuālā īpašuma objektu (izņemot datorprogrammu) iegāde un atsavināšana;
6.3.19. Sabiedrības organizatoriskās struktūras un Sabiedrības darbinieku atlīdzības sistēmas svarīgāko nosacījumu noteikšana (t.sk., pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu);
6.3.20. Sabiedrības, kā citu kapitālsabiedrību dalībnieka vai akcionāra attiecīgi dalībnieku vai akcionāru sapulcē pieņemamiem lēmumiem
6.3.21. citu svarīgu jautājumu izlemšana pēc Valdes ieskata”.
1.1.2. Grozīt Statūtu 4.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“4. Valde
Sabiedrības Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju. Katram Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopā ar diviem citiem Valdes locekļiem.”
1.2. Apstiprināt AS “Olainfarm” Statūtu jauno redakciju.

2. Padomes atsaukšana un jaunas padomes ievelēšana.
Lēmumu projekti:
2.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus:
1) Mārtiņš Krieķis;
2) Irina Maligina;
3) Pāvels Rebenoks;
4) Daina Sirlaka.
2.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:
1) _____________________________;
2) _____________________________;
3) _____________________________;
4) _____________________________;
5) _____________________________.
2.3. Noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu 40000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro) apmērā.

3. Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunas revīzijas komitejas ievēlēšana.
Lēmumu projekti:
3.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus:
1) Irinu Maliginu;
2) Viesturu Gurtlavu;
3) Dainu Sirlaku.
3.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:
1) _____________________________;
2) _____________________________;
3) _____________________________.
3.3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 11500,00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā.

4. Prasības celšana pret padomes priekšsēdētāju Pāvelu Rebenoku, padomes priekšsēdētāja vietnieci Irinu Maliginu, padomes locekli Mārtiņu Krieķi, valdes priekšsēdētāju Oļegu Grigorjevu un sabiedrības pārstāvja iecelšana prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem.
Lēmuma projekts:
Celt Sabiedrības prasību pret akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes priekšsēdētāju Pāvelu Rebenoku, padomes priekšsēdētāja vietnieci Irinu Maliginu un padomes locekli Mārtiņu Krieķi, kā arī valdes priekšsēdētāju Oļegu Grigorjevu par zaudējumiem, ko tie nodarījuši Sabiedrībai, tostarp arī nepildot savus pienākumus kā krietniem un rūpīgiem saimniekiem. Prasības celšanai un uzturēšanai ievēlēt sekojošus Sabiedrības pārstāvjus _________, kuriem arī vienlaikus uzdot noteikt precīzu nodarīto zaudējumu apmēru un sagatavot prasību.


Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūkle
AS “Olainfarm” valdes locekle
Tālr.: +371 28698449
E-pasts: inga.krukle@olainfarm.com