Avaldatud: 2021-04-20 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2021. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

2021. aasta I kvartalis teenis AS LHV Group kokku 11,4 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis kvartaliga 11,8 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 2,2 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Varahaldus teenis 0,6 miljonit eurot puhaskahjumit ning kindlustus 0,3 miljonit eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootluseks kujunes I kvartalis 18,2%.

LHV Groupi esimese kvartali puhaskasum oli 3,9 miljoni euro ehk 53% võrra suurem kui I kvartalis aasta tagasi ning 6,6 miljoni ehk 37% võrra väiksem kui 2020. aasta IV kvartalis, mil grupi kasum sisaldas ka pensionifondide juhtimisega seotud edukustasu. I kvartali lõpuks edestab LHV veebruaris avaldatud 2021. aasta finantsplaani 0,9 miljoni euroga.

Konsolideerimisgrupi varade maht kasvas märtsi lõpuks 5,68 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfelli maht kasvas kvartaliga 96 miljoni euro võrra (+4%; +353 miljonit eurot IV kvartalis) 2,3 miljardi euroni ja hoiuste maht 614 miljoni euro võrra (+15%; +904 miljonit IV kvartalis) 4,73 miljardi euroni. Hoiuste kasvust tuli 595 miljonit eurot finantsvahendajate arvelt ja 54 miljonit eurot tavaklientidelt, hoiuseplatvormide osa vähenes 35 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 50 miljoni euro võrra (+3%; +41 miljonit eurot IV kvartalis) 1,59 miljardi euroni.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kv 2021 IV kv 2020 3 kuud 2021 3 kuud 2020
   Neto intressitulu 20 371 19 893 20 371 16 324
   Neto teenustasutulu 8 640 14 183 8 640 6 508
   Neto finantstulud -375 1 316 -375 -389
   Tulu kindlustustegevusest 89 0 89 0
   Muud tegevustulud 40 57 40 36
Tulud kokku 28 765 35 449 28 765 22 478
   Personalikulu -7 253 -6 368 -7 253 -5 769
   Kontorikulud -463 -239 -463 -278
   IT kulud -1 005 -964 -1 005 -729
   Turunduskulud -532 -475 -532 -473
   Muud tegevuskulud -4 507 -3 381 -4 507 -3 926
Kulud kokku -13 760 -11 427 -13 760 -11 175
Kasum enne allahindlusi 15 005 24 023 15 005 11 303
   Laenude allahindlus -1 601 -2 243 -1 601 -1 011
   Tulumaksukulu -1 988 -3 741 -1 988 -2 809
Puhaskasum 11 416 18 039 11 416 7 483
   Vähemusosaluse osa 373 200 373 404
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 11 043 17 840 11 043 7 079


Bilanss, tuhandetes eurodes märts.21 dets.20 märts.20
   Raha ja raha ekvivalendid 3 193 146 2 393 537 1 284 182
   Finantsvarad 149 739 330 055 231 321
   Laenud klientidele 2 322 518 2 225 681 1 746 205
   Laenude allahindlus -18 170 -16 858 -7 296
   Nõuded klientide vastu 5 185 9 388 2 780
   Muud varad 30 005 29 604 30 148
Varad kokku 5 682 423 4 971 407 3 287 341
      Nõudmiseni hoiused 4 272 474 3 635 166 2 357 463
      Tähtajalised hoiused 461 369 484 604 595 948
      Saadud laenud 508 801 468 585 25 687
   Võlgnevused klientidele 5 242 644 4 588 355 2 979 098
   Muud kohustused 74 544 27 776 26 093
   Allutatud laenud 110 000 110 000 75 000
Kohustused kokku 5 427 188 4 726 131 3 080 191
Omakapital 255 235 245 276 207 150
   sh vähemusosaluse osa 6 756 8 483 4 190
Kohustused ja omakapital kokku 5 682 423 4 971 407 3 287 341Kasumlikkuse suhtarvud I kv 2021 IV kv 2020 3 kuud 2021 3 kuud 2020
   Omakapitali tootlus 18,2% 31,3% 18,2% 14,0%
   Kulude ja tulude suhe (C/I) 47,8% 32,2% 47,8% 49,7%
   Riskikulumäär 0,3% 0,4% 0,3% 0,2%

LHV laenuportfellis kasvasid ettevõtete laenud I kvartaliga 68 ja jaelaenud 28 miljoni euro võrra. Aastaga on LHV Groupi laenuportfell kasvanud 565 miljoni euro ehk 33% võrra. Kiirest kasvust hoolimata ei ole tehtud järeleandmisi krediidikvaliteedis, mis püsib hea, laenuvõtjatele on rahalisi puhvreid aidanud tagada riigipoolsed palgatoetused ja pankade poolt pakutud maksepuhkused. Eelmisel aastal väljastatud maksepuhkused on enamuses õigeaegselt lõppenud, algse 350 miljoni euro pealt on puhkusel laenude maht I kvartali lõpuks langenud 60 miljoni euroni. Ka tänavu on riik viiruse tõkestamiseks piiranguid seadnud, samas on kliendid alates veebruarist taotlenud uusi maksepuhkuseid vaid 11 miljoni euro ulatuses.

LHV on võtnud eesmärgiks toetada kliimaeesmärkide täitmist. Kõige kliimasäästlikumate sõidukite soetamise soosimiseks langetasime märtsis elektrisõidukite liisingu intressimäära 1,95%-ni. Sama intressimäär kehtib ka rohelisele kodulaenule. Tegemist on LHV kõige soodsamate intressimääradega.

Investeerimisaktiivsuse elavdamiseks langetas LHV veebruaris välisväärtpaberite teenustasusid. Esimesena tõime turule pensioni investeerimiskonto ehk PIK-i, millega on pensionikogujatel võimalik ise investeerida II samba süsteemi sees. Aprilli keskpaigaks on PIK-i sõminud 2000 investorit.

Muudest kvartali jooksul olulistest sündmustest registreeriti veebruaris Ühendkuningriigi ettevõtete registris LHV Groupi tütarettevõtte LHV UK Limited. LHV Kindlustus alustas kvartali jooksul esimeste kodukindlustuse lepingute sõlmimist ning võttis üle Euronicsi tehnikaseadmete müügiga seotud pikendatud garantii kindlustuslepingud. LHV pangakaartidele lisandus võimalus näha oma PIN-koodi digitaalselt ja võimalus eraklientidele lülitada deebetkaardil sisse püsiannetuse funktsioon, millega saab iga kaardimaksega toetada heategevust.

Pensionifondid näitasid positiivset tootlust, ehkki madalama aktsiariski tõttu jäid aktiivselt juhitud fondid alla indeksfondidele. Oma osa on selles ka septembris väljuvate klientide jaoks vajaliku likviidsuse hoidmisel aktiivselt juhitud fondides. Märtsi lõpu seisuga sai selgeks ka septembris II sambast lahkuvate klientide arv ja nende varade maht, mis jäid madalamaks tehtud prognoosidest.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV on aastat alustanud tugevalt. Oleme jätkanud Eesti majanduse finantseerimist, teinud esimesi edusamme Ühendkuningriigi panga loomisel, mis eeldab regulatiivse loa saamist, oleme suurendanud hoogsalt klientide arvu, tugevdanud oma teenuste pakkumisi ning saanud taaskord parima teenindusega panga tunnustuse.

Oleme suurendanud oma turuosa nii laenuturul kui ka kasvatanud enda turuliidri rolli investeerimisteenuste vallas. Märksõnadeks on aktiivsus ja tahe aidata kaasa Eesti kapitali kasvule. LHV on jätkanud klientide finantseerimist ka piirangute ajal. Jaanuaris-veebruaris oli Eesti ettevõtetele väljastatud laenude puhul LHV turuosa üle 50%. Eluasemelaenude puhul oli vastav näitaja 12%. Huvi investeerimise vastu jätkab kasvu, kui kvartali jooksul sõlmisid kliendid ligi 16 000 uut investeerimislepingut ja lisandus üle 8000 varadega kliendi. Investeerimisteenuste osas panustasime kasvu kõige terviklikuma tooteportfelli, investeerimishariduse laialdase pakkumise, parima Balti maaklerteenuse ning soodsaimate teenustasude abil.

LHV turuväärtus on aastaga kasvanud rohkem kui 400 miljoni euro võrra. On äärmiselt hea meel, et kasvamine Eesti suurimaks börsiettevõtteks ning sellega seotud väärtuse kasv jaguneb 13 000 aktsionäri vahel, kelleks on Eesti inimesed ja ettevõtted."

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartalitulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 20. aprillil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_EL2t_a7xSaGyQX9PBfitlw.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 560 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 274 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 177 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 150 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

ManusedLHV Group vahearuanne 2021-Q1-ET.pdf
LHV Group investoresitlus 2021-Q1-ET.pdf
LHV Group faktiraamat 2021-Q1-ET.pdf