English Estonian
Avaldatud: 2022-02-28 17:39:30 CET
Trigon Property Development
Kvartaliaruanne

2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2021 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 14,29 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline kinnistu hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta teises kvartalis müüdi 0,89 hektariline kinnistu hinnaga 205 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta kolmandas kvartalis müüdi 2,01 hektariline kinnistu hinnaga 604 080 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2021 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

 

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2021. aasta puhaskasum 272 142 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,06049 eurot.

 

Seisuga 31.12.2021 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 479 935 eurot. Ühingu omakapital oli 2 363 079 eurot, mis moodustas 95,29% bilansimahust.

 

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.12.202131.12.2020
Raha938 858146 890
Nõuded ja ettemaksud166 825789
Varud1 374 2520
Käibevara kokku2 479 935147 679
Kinnisvarainvesteeringud02 350 000
Põhivara kokku02 350 000
AKTIVA KOKKU2 479 9352 497 679
Võlad ja ettemaksed116 8566 325
Lühiajalised kohustused kokku116 8566 325
Kohustused kokku116 8566 325
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses449 9062 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kasum/-kahjum1 399 575-321 264
Omakapital kokku 2 363 0792 491 354
PASSIVA KOKKU2 479 9352 497 679

 

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2021 12 kuud2020 12 kuud
Müügitulu1 633 1200
Müüdud toodangu kulu-1 169 0800
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist04 405
Brutokasum464 0404 405
Üldhalduskulud-92 014-20 576
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud0-10 544
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest0374 594
Muud äritulud1000
Ärikasum372 126347 879
Neto finantstulu12014
KASUM ENNE TULUMAKSU372 246347 893
Tulumaksukulu-100 1040
PERIOODI PUHASKASUM272 142347 893
PERIOODI KOONDKASUM272 142347 893

 

Rando Tomingas

Juhatuse liige

+372 667 9200


Manus2021 IV kv vahearuanne EST.pdf