Publicēts: 2019-04-30 19:34:51 CEST
PATA Saldus
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "PATA Saldus" iesniedz revidētu gada pārskatu par 2018. gadu

AS "PATA Saldus" iesniedz revidētu gada pārskatu par 2018. gadu

Komercsabiedrības saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu ražošana.

Veicot savu saimniecisko darbību, ievēro FSC un PEFC un vides aizsardzības prasības. Šo prasību ievērošanai, sabiedrība regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā nav būtisks.

AS „PATA Saldus” 2018.gada peļņa no saimnieciskās darbības ir 5 300 866 EUR pie neto apgrozījuma 69 146 094 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 6,40 EUR. Uzņēmumu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Pārskata gada peļņa ir palielinājusies par 2 502 109 EUR, neto apgrozījums pieaudzis par 18 229 544 EUR. Uz 2018.gada 31.decembri Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par 8 719 801 EUR, savukārt kopējie aktīvi pārsniedza kopējās saistības par 15 655 979 EUR.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +371 638 07072

E-pasts: info@patasaldus.lv


REVIDENTU_ZINOJUMS_PAS FP_2018_IFRS_EU_GRUPA.pdf
Corp_gov._LV_2019_1.pdf
REVIDENTU_ZINOJUMS_PAS FP_2018_GPKGPL.pdf
GP2018_gala_versija.pdf
PATA Saldus 2018 GP konsol LV_birzai.pdf