Avaldatud: 2017-02-07 07:00:00 CET
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2016. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

LHV teenis aastaga 19,9 miljonit eurot kasumit

AS LHV Group teenis 2016. aasta neljandas kvartalis 5,7 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit: pank teenis sellest 3,2 miljonit eurot, varahalduse kasum oli 1,8 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse kasum 1,0 miljonit eurot.

Grupi neljanda kvartali kasum oli 0,1 miljoni euro võrra väiksem kui kolmandas kvartalis ning 2,5 miljonit eurot suurem kui aasta varem. LHV omakapitali tootlus oli neljandas kvartalis 19,6%.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 60 miljoni euro võrra (+13%; +9 miljonit eurot III kvartalis) 538 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 36 miljonit eurot (+5%; +69 miljonit eurot III kvartalis) ja ulatusid 777 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 37 miljoni euro võrra (+4%; +46 miljonit eurot III kvartalis) 974 miljoni euroni.

LHV 2016. aasta puhaskasum oli 19,9 miljonit eurot. See on 5,1 miljonit eurot rohkem kui 2015. aastal ja annab LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali aastaseks tootluseks 20,7%. Panga aastakasum ulatus 13,2 miljoni euroni, varahalduse kasum 6,1 miljoni euroni ja Leedu äriüksuse kasum 1,9 miljoni euroni. Ärimahtude kasvu osas kasvasid konsolideeritud laenud aastaga 31%, klientide hoiused 26% ning hallatavate fondide maht 71%.

AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu sõnul õnnestus aasta viimane kvartal LHV-l väga hästi. "Kogu aasta tulemust ja kasumit toetas klientide kõrge aktiivsus, tugev krediidikvaliteet ja lisandunud tulud seoses Danske Capitali omandamisega. Saavutame edu tänu LHV-s töötavatele pühendunud, professionaalsetele ja tulevikku vaatavatele inimestele. On suur rõõm et hiljuti läbi viidud personali rahulolu-uuringu tulemus oli läbi aegade kõrgeim.

LHV Panga kvartalikasumit vähendas 0,5 miljoni euro võrra võlakirjaportfelli väärtuse vähenemine. Teisalt avaldas panga tulemustele suurt mõju tugev klientide aktiivsus ning rekordiline laenuportfelli kasv. Panga klientide koguarv ületas kvartali lõpuks 112 000.

Laenudest kasvasid enim ettevõtluslaenud ning kogu portfelli krediidikvaliteet püsis tugevana, laenude allahindluse kulu oli IV kvartalis 0,7 miljonit eurot. Alustasime kvartali jooksul kodulaenu pakkumisega – tegemist on tootega, mille olemasolu kõrvaldab erakliendi peamise panga vahetusega seotud takistuse.

Klientide hoiustest kasvasid nõudmiseni hoiused ja tähtajalised hoiused vähenesid. Hoiuste struktuuri muutus on olnud mastaapne ning hoiuste keskmine kulu on langenud. Oma kulustruktuuriga oleme jõudnud tasemeni, mis lubab kodulaenu väljastada headel tingimustel.

Lisaks avasime kvartali jooksul Tartus uue ja ruumikama kontori, mis hea asukoha ja silmapaistvuse tõttu lubab oodata ka suuremat kliendipoolset tähelepanu.

Varahalduse kasumit mõjutas Danske Capitali ostmisega seotud immateriaalse vara osaline amortisatsioon. Amortisatsioonieelne kasum oli 2,2 miljonit eurot ehk samal tasemel eelmise kvartaliga.

II pensionisamba aktiivsete klientide arv kasvas kvartaliga 2,9 tuhande võrra. Pensionifondide juhtimisel välditi jätkuvalt suuremate investeerimisriskide võtmist. Meie lipulaev LHV Pensionifond L lõpetas aasta tootluse poolest oma kategoorias teisel kohal. Konservatiivsete fondide arvestuses sai LHV Pensionifond S aasta kokkuvõttes kõrgeima tootluse. Alates novembrist pakub LHV ka II ja III samba pensionifonde, mida juhitakse passiivselt, s.t nende fondide investeeringud ei sõltu fondijuhi nägemusest finantsturgude osas. Fondide mahu kasv tähendab seda, et 2017. aasta veebruarist kehtivad uued, keskmiselt 19% madalamad tasumäärad.

Gruppi kuuluva Leedu äriüksuse Mokilizingase kasumit mõjutas IV kvartalis positiivselt lootusetuks tunnistatud nõuete müük summas 0,9 miljonit eurot. Kvartal sisaldas ka pühadega seotud laenude suuremat väljastamist. Finantseerimisportfell kasvas kvartaliga 1 miljoni euro võrra 36 miljoni euroni.

LHV väljavaade käesolevaks aastaks on hea. Näeme kasvuvõimalusi kõigis oma olulisemates segmentides. Juba mõne tunni pärast avaldame ka LHV finantsplaani 2017. aastaks. Sellest aastast soovime avaldada ka LHV Groupi ja oluliste tütarettevõtete tulemuste kuukokkuvõtteid. Esimesena avalikustame nädala pärast jaanuari tulemused."

Kasumiaruanne, EURt  IV kv 2016 III kv 2016 12 kuud 2016 12 kuud 2015
   Neto intressitulu 8 262 7 696 29 976 23 232
   Neto teenustasutulu 5 847 5 375 19 186 14 665
   Neto finantstulud -485 449 1 309 3 330
   Muud tegevustulud -9 -17 86 38
Tulud kokku 13 615 13 503 50 558 41 265
   Personalikulu -3 198 -3 048 -12 976 -10 976
   Kontorikulud -398 -120 -1 511 -1 334
   IT kulud -497 -429 -1 783 -1 369
   Turunduskulud -1 456 -1 315 -4 554 -3 905
   Muud tegevuskulud -2 279 -2 244 -8 090 -6 656
Kulud kokku -7 827 -7 156 -28 914 -24 241
Ärikasum 5 788 6 347 21 644 17 024
Kasum enne allahindlusi 5 788 6 347 21 644 17 024
   Laenude allahindlus 17 -500 -1 480 -1 367
   Tulumaksukulu -70 -55 -270 -869
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 5 735 5 792 19 893 14 787
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 0
Puhaskasum 5 735 5 792 19 893 14 787
   Vähemusosaluse osa 838 447 2 078 1 082

 

Bilanss, EURt  dets.16 sept.16 dets.15
   Raha ja raha ekvivalendid 306 500 315 315 230 501
   Finantsvarad 76 140 77 681 110 115
   Laenud klientidele 543 382 483 596 414 676
   Laenude allahindlus -5 741 -5 297 -4 681
   Nõuded klientide vastu 3 478 2 739 2 026
   Muud varad 11 687 11 852 4 487
Varad kokku 935 447 885 886 757 125
      Nõudmiseni hoiused 624 219 578 405 432 811
      Tähtajalised hoiused 152 583 162 551 184 412
      Saadud laenud 779 832 15 538
   Võlgnevused klientidele 777 581 741 788 632 760
   Muud kohustused 19 241 11 372 20 226
   Allutatud laenud 30 900 30 900 30 900
Kohustused kokku 827 722 784 060 683 886
Omakapital 107 724 101 826 73 238
   sh vähemusosaluse osa 5 319 4 481 3 241
Kohustused ja omakapital kokku 935 446 885 886 757 125

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded/.

Tulemuste ja 2017. aasta finantsplaani tutvustamiseks korraldab LHV 7. veebruaril kell 19.00 investorkohtumise, mis leiab aset LHV Tallinna kliendikontoris, aadressil Tartu mnt 2 (CityPlaza hoone 1. korrusel).  Osaleda soovijatel palume kohtumisele registreeruda https://fp.lhv.ee/academy/453.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 300 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 110 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on 180 000 klienti.

 

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group vahearuanne 2016-Q4.pdf
LHVGroup 2016-Q4 Investoresitlus.pdf
Faktiraamat EST 2016-Q4.pdf